Yasal Veli Ne Demek? (Best solution)

Vasi, en basit tanımıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Daha kolay anlaşılması açısından vasiyi, yasal hakları kısıtlanmış kişiler için ‘veli‘ görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz.

Vasilik ne işe yarar?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla vasi, vesayet altındaki kişiyi bütün hukukî işlemlerinde temsil eder. Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır.

Veli vasi olabilir mi?

11 Ana ve babadan başka evlat edinme durumu varsa çocuğun velisi evlat edinen de olabilir. Bunlardan başka kimsenin veli olabilmesi mümkün değildir, ancak gerekli koşulların varlığı halinde vasi olarak atanabilir.

Bir kişinin vasisi olmak ne demek?

Bir başka ifade ile yasal hakları kısıtlanmış kişiler için “veli” görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz. Vasi tayini, yasadaki şartların oluşması durumunda kişiye mahkeme tarafından yasal temsilci atanmasıdır.

Vasi ve kayyum nedir?

Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kendisine ve mallarına özen göstermek ve hukuki işlemlerinde onu temsil etmek üzere vesayet makamı tarafından atanan bir vesayet organıdır. Kayyım ise, bir malın yönetilmesi veya belli bir işin görülmesi için vesayet makamı tarafından atanan bir vesayet organıdır.

You might be interested:  Avukat Parası Nereye Ödenir?(Çözülmüş)

Vasi tapuda işlem yapabilir mi?

Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz. Madde 444- Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hâllerde mümkündür.

Vasilik kamu görevi midir?

Türk Ceza Kanunu’na ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre vasilik görevi kamu görevi niteliğindedir ve bu görevle ilgili suçlar kamu görevlisi tarafından işlenmiş suçlardan kabul edilir.

Veli vasi kimler olabilir?

A) Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Vasi Atanması Reşit olmayan küçüklerin normal şartlarda kanuni temsilcisi velidir. Ancak herhangi sebeple velisi bulunmayan çocuklara kanunen zorunlu olarak vasi atanır. Anne ve babası vefat eden çocuklara aile hukuku mevzuatı çerçevesinde vasi atanması bu kapsama girmektedir.

Veli veya vasi nedir?

Vasi, en basit tanımıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Daha kolay anlaşılması açısından vasiyi, yasal hakları kısıtlanmış kişiler için ‘ veli ‘ görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz.

Vasi mi velayet mi?

Vasi, en basit tabiri ile velayet altında bulunmayan küçüklerin, sulh hukuk mahkemesi tarafından alınan karar ile kısıtlanmış kişilerin, 1 yıl ve daha uzun süre hapis cezası almış kişilerin mal varlığını ve kişilik haklarını korumak ve yönetmek amacı ile atanan kişidir.

Vasi kimlere verilir?

418. Maddeye göre; ‘kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler, menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar, ilgili vesayet daireleri ve yargıçları” vasi olarak atanamazlar.

Vasi tayin etmek nasıl olur?

Vasinin tayin edilebilmesi için, mahkeme kararının olması gerekir. Vasinin ikamet ettiği yer açısından yetki ve görevli mahkeme tarafından, velayet altında olmayan küçüklere ve kısıtlı erginlere vasi tayin edilir. Ancak noter tarafından vasi tayini yapılamaz.

You might be interested:  Poyraz Karayel Avukat Kim?(EN iyi 5 ipucu)

Vasi olan kişi satış yapabilir mi?

Vasi kısıtlının tüm taşınır ve taşınmazlarının satılmasını talep edebilir ancak gerekçeleri kısıtlının tüm malvarlığının satılmasını gerektirmiyor ise vesayet makamı yeteri kadar malın satışına izin verecektir.

Vasi ne yapamaz?

Vasi, vesayeti altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliğine özen gösterme, onu temsil etme ve malvarlığını yönetme görevlerini ifa etmekle yükümlüdür (TMK. m.445/I; 447-448). Ancak, vasi, vesayet altındaki kişi adına, kefil olamaz, vakıf kuramaz ve önemli bağışlar yapamaz (TMK. m.449).

Kayyum mu kayyım mı hangisi doğru?

Kayyım veya kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimse. Arapça kama (durmak) kökünden gelir ve kıyam (yerine geçmek, yürütmek) kelimesinden türemiştir. Kayyım olarak atanan kişi “kamu görevlisi” sayılır.

Çocuğa kimler kayyım atanabilir?

Bir işte çocuğun yararı ile vasinin yararı çatışıyorsa vasinin temsil yetkisi sona erer ve çocuğa temsil kayyımı atanır. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa ilgilisinin isteği üzerine veya kendiliğinden vesayet makamı bir temsil kayyımı atar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *