Yasal Faiz Ne Kadar 2015?(Doğru cevap)

8- Güncel Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları Nedir?

Dönemi Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı (Yıllık) (6102 sayılı TTK md. 1530/7)
1.1.2014 – 31.12.2014 % 12,75
1.1.2015 – 31.12.2015 % 11,50
1.1.2016 – 31.12.2016 % 11,50
1.1.2017 – 31.12.2017 % 10,75

Yasal faiz ne kadar?

Kanuni faiz oranı 3095 sayılı kanun ile 19.12.1984 tarihinden itibaren yıllık % 12 olarak tesbit edilmiştir.

Yasal faiz oranı 2021 nedir?

2021 Yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %18,25 Olarak Belirlendi. ilan edilmiştir.

2020 yasal faiz ne kadar?

Buna göre, anılan tarih itibariyle ticari işlere yönelik temerrüt faiz oranı %13,25 olarak uygulanmaktadır. Söz konusu oran (akdi faiz oranı olan %9’un üzerinde olduğundan) 01.01. 2020 tarihinden itibaren de uygulanmaya devam edilecektir.

Yasal faiz nasıl belirlenir?

Madde 1 – (1) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır. (2) Cumhurbaşkanı, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

You might be interested:  Kıdem Tazminatı Fonunda Kazanılmış Haklar Ne Olacak?(Mükemmel cevap)

Icra dosyalarında yasal faiz nedir?

İcra takibine konu olan borç ticari bir ilişkiye dayanmıyor ise bu durumda yasal faiz uygulama bulacaktır. Bu tebliğe göre ise avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranları %19.5 olarak belirlenmiştir.

Yasal faizi hangi tarihe kadar hesaplanır?

28/6. fıkrasına göre, “Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak- kında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplana- cak faiz ödenir.

Geçmiş gün faizi nedir?

Temerrüt Faizi diğer adıyla geçmiş günler faizi; para borcunu vadesinde ödemeyerek temerrüde düşen borçlunun ödemesi gereken bedel olarak tanımlanabilir. Belirtilen her iki faiz türü (Anapara Faizi ve Temerrüt Faizi ) için de akdi faiz ve yasal faiz ayrımı yapılmaktadır.

Yasal faiz hesabında 360 gün mü 365 gün mü?

Yazan Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2- Hesaplama yöntemine göre, yılın ( 360 ) gün, ayın ise (30) gün üzerinden nazara alınıp, bakiyeye gün kalırsa bunun ilavesi suretiyle faiz tutarının belirlenmesi gerekirken, yılın ( 365 ) gün kabulü ile bu suretle hesaplama yapılması doğru kılınmamıştır.

Temerrüt faizi aylık mı yıllık mı?

TİCARİ OLMAYAN İŞLERDE TEMERRÜT FAİZ ORANI; – sözleşmede yıllık temerrüt faiz oranı belirlenmemişse yıllık %9 oranı uygulanacaktır. – sözleşmede faiz oranı kararlaştırılmış ise bu oran yıllık %18’i aşamayacaktır.

Ticari faiz ne kadar?

Ticari işlerde anapara faiz oranı hususunda taraflar arasında bir anlaşma yoksa kanuni faiz oranı uygulanır. 3095 sayılı Kanunun 1’inci maddesi uyarınca kanuni faiz oranı yıllık % 9’dur.

Temettü faizi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temerrüt faiz oranını 2021 yılından itibaren yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak açıkladı.

You might be interested:  Fikri Ve Sınai Haklar Ne Demek?(Çözünme)

Yasal faiz adi kanuni faiz midir?

Faiz ödenmesi gereken hallerde miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse, ödenecek faiz kanuni ( yasal ) faiz olarak nitelendirilir. Kanuni faiz oranı yasa ile belirlenmiştir.

Yasal faiz ne zaman başlar?

TTK m.10 gereğince “ Aksine sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar ”.

Kişi borcu faizi ne zaman başlar?

Bu şekilde tahakkuk ettirilen borçlar için faiz başlangıç tarihi, borcun ilgiliye tebliğ edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın bittiği tarihtir.

Yıllık temerrüt faizi nasıl hesaplanır?

Kredi Gecikme ( Temerrüt ) Faizi Nasıl Hesaplanır? Kredi gecikme faizi veya diğer ismi temerrüt faiz hesaplaması, kullanılan kredi faizinin %30’unun yeniden faiz oranına eklenmesi ile yapılıyor. Örneğin kullanılan kredi faiz oranı aylık %1 ise gecikme yani temerrüt faizi %1,30 oluyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *