Taşinmaz Mal Zilyetliğine Yapilan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkinda Kanun?(Çözünme)

Madde 3- 3091 sayılı Kanun, gerçek veya tüzel kişilerin zilyet bulunduğu taşınmaz mallarla, kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz

3091 sayılı kanun nedir?

3091 sayılı Kanun, emniyet ve asayişi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik bir kanun olup, bu Kanuna göre verilen kararlar mülkiyet yönünden bir hak sağlamayan, sadece bir idari zabıta tedbiri niteliğindeki kesin kararlardır.

3091 sayılı kanun cezası nedir?

a) Taşınmaz mal, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bulunuyorsa veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz veya umumun menfaatine ait yerlerden ise altı aydan iki yıla kadar; şayet taşınmaz mal diğer tüzel kişilere veya gerçek kişilere ait ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Taşınmaz zilyetliğine yönelik tecavüz halinde ilgililer tecavüzü ve faili öğrendikten sonra en geç ne kadarlık süre içerisinde ilgili makama başvurmak zorundadır?

Madde 20 – Yetkililerin, tecavüz veya müdahalenin yapıldığı öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekir.

You might be interested:  Kredi Kartı Borcu Ne Zaman Yasal Takibe Girer?(Çözülmüş)

3091 sayılı kanun hangi durumlarda uygulanır?

Madde 12 – Aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala yapılmış tecavüz veya müdahale sayılır. a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak. b) Ekim ve dikimde bulunmak.

Taşınmaz mal zilyetliği ne demek?

Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen hakimiyet altında bulundurma olarak tanımlanıyor. Zilyet ise, taşınmaz maldan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hakimiyeti altında bulunduran gerçek ve tüzel kişilere deniyor.

Zilyet Kanunu Nedir?

Zilyetlik, medeni hukukun eşya hukuku dalında incelenen bir hukuki kurumudur. En basit olarak bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti olarak tanımlanabilir. Zilyetliğe sahip olan kişiye zilyet denir. Mülkiyet bir kimsenin eşya üzerindeki hakkını ifade eder.

Merayı işgal etmenin cezası nedir?

Köylünün ortak yararlanmasına terk edilen mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları zapt eden kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecektir. Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun yaptırımı hem hapis hem de adli para cezası olarak öngörülmüştür.

Zilyetliğin idari yoldan korunması hangi kanun?

Zilyetliğin idari yoldan korunmasına ilişkin temel kanun 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun olup, bu kanun temelde ”taşınmaz zilyetliğine yapılan tecavüzleri önleme” amacı gütmektedir.

154 madde nedir?

TCK Madde 154 Gerekçesi Maddeyle, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, taşınmazın sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması yahut herhangi bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır.

You might be interested:  Yasal Takibe Düşen Borç Ne Zaman Silinir?

Zilyetliğin idari yoldan korunması nedir?

3091 Sayılı Kanun’a göre, zilyetliğin idari yoldan korunmasında; taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından saldırı veya müdahalenin önlenmesine karar verilerek taşınmaz mal yerinde teslim edilir.

Zilyet adına tespit hangi durumda gerçekleşir?

Kadastro Kanunu’nun 13/ Bc hükmü gereğince, Kayıt Sahibinin 20 yıl önce Gaipliğine hüküm verilmiş veya Tapu Sicilinden Malikin kim olduğu anlaşılamamış ise, Taşınmaz çekişmesiz ve aralıksız 20 yıl müddetle ve Malik Sıfatıyla Zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.

Üstün hak iddiası nedir?

Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir. Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.

Kaymakamlık tahliye kararı verebilir mi?

Dolayısıyla başvurulacak idari makam, taşınmazın bulunduğu yer merkez ilçe sınırları içerisindeyse valiliğe, diğer ilçelerde ise kaymakamlığa sunulan bir dilekçe ile gerçekleşmektedir. Menfaati umuma ait olan taşınmazlar hakkında idari yol ile taşınmazın tahliyesine karar verilebilecektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *