Sair Yasal Deliller Ne Demek?(Soru)

Sair delil yemini kapsar mı?

Tarafın ” sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller ” gibi ibareleri kullanmış olması yemin deliline açıkça dayanmış olduğu biçiminde yorumlanamaz.

Yasal delil nedir?

Kanuni delil, kanunda düzenlenmiş delil anlamında olmayıp, hâkimin böyle bir delilin varlığı halinde ilişkin olduğu vakıayı ispatlanmış kabul etmesini gerektiren delil demektir. Hâkim kanuni delilin ilişkin olduğu vakıayı, ispatlanmış saymak zorunda olduğundan “kesin delil ” de denilen “kanuni delil ” hâkimi bağlar.

Ikamesi mümkün her türlü delil ne demek?

Delil gösterme veya delil ikamesi, ileri sürülmesi kavramı, tarafların hakimi uyuşmazlığın esası olan vakıa hakkında iddia olunan hususların gerçekleşmiş olduğuna ikna etmeye çalışarak kendi lehlerinde hüküm elde etmek için giriştikleri bir yargılama işlemi olarak tanımlanabilecektir.

Kesin ve takdiri deliller nelerdir?

Kesin deliller sınırlı sayıda sayılmış olup bunlar; senet, yemin ve kesin hükümdür. Takdiri deliller ise; tanık, bilirkişi, keşif ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 192’ye göre kanunda düzenlenmemiş delillerdir. Belirli bir değeri aşan hukuki işlemler ancak kesin delille ispat edilebilir.

Hâkim yemin teklif edebilir mi?

6100 sayılı HMK’nun 448, 450 ve Geçici 1.madde hükümlerine göre yemine ilişkin hükümlerinin davada uygulanması gerekmektedir. Buna göre hakimin taraflara yemin teklif etme hakkı olduğunu hatırlatması gerekmediği gibi resen yemin teklif etmesi de mümkün değildir.

You might be interested:  Avukat Vekaleti Nasıl Iptal Edilir?

Vekil yemin edebilir mi?

HMK Madde 232 Gerekçesi Akdî temsilci olan vekil (avukat) yemini ret veya eda edemez. Tüzel kişiler ise temsile yetkili organları tarafından davada temsil olunabilecek, yemin, tüzel kişi adına temsile yetkili organ durumunda olan gerçek kişi tarafından iade veya eda edilecektir.

Delil ispat nedir?

Genel anlamı ile ispat, bir iddianın doğru olduğu konusunda karşı tarafı inandırma çabasıdır. Başarılı olursa iddia ispat edilmiş demektir. Genel anlamı ile delil yani kanıt ise, bir iddianın doğru olduğu konusunda muhatabı ikna etmek için kullanılan bir araçtır.

Delil Yasakları Nelerdir?

Delillerin elde edilme şekline ilişkin yasaklara “ delil elde etme yasakları ” hukuka uygun olarak elde edilmiş bulunsa bile bir delilin yargı mercilerince ortaya konulup değerlendirilebilmesine ilişkin yasaklara ise “ delil değerlendirme yasakları ” denilmektedir.

Delil kavrami nedir?

İlk kelâm âlimlerine göre delil, herhangi bir konuda gerçeğe veya kanıtlanması istenen hususa ulaştıran şeydir. Sünnî kelâmın kuruluşuna önemli katkılarda bulunan Bâkıllânî’ye göre delil, duyularla algılanmayan ve zaruri olarak kendiliğinden bilinemeyen hususların bilinmesini sağlayan şeydir.

Ispat yükü ne demek?

İspat yüküyse HMK m. 190 gereği bir vakıanın hukuki sonucundan hak çıkaracak kişinin o vakıayı ispatla yükümlü tutulması ve bu vakıanın ispat edilmemesi sonucu ortaya çıkan ispat – sızlık riskinin ispat yükü kendisinde olan tarafın aleyhine sonuçlanmasını ifade eder.

Çekişmeli vakıalar nedir?

(1) İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil gösterilir. (2) Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz.

Mukabil delil ne demek?

IV — Karşılık ( mukabil ) delil: Hasım tarafın ikame edeceği delil, emarelerin tek başlarına bir isbat kuvvetine sahip olmadıklarını, zira başka hal vs şartların bizi bunun aksine bir netice çıkarmağa zorladığını isbat zımnında olacaktır.

You might be interested:  Yasal Sayfa Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Senetle ispat kuralının istisnaları nelerdir?

HMK`nun 203.maddesinde; senetle ispat zorunluluğunun istisnaları düzenlenmiş olup; altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki işlemler bu istisnalardan sayılmıştır.

Allah’ın delilleri kaç tanedir?

Kelamcılar ve son asrın âlimleri yaratılış için 17 delil sayarlar bunları başlık özetleriyle verelim. Tüm bu deliller varlığı bilinen, ama yeterli gelmeyen aklımızla mahiyeti bilinmeyen yaratıcıyı ispat eder.

Isticvap kesin delil mi?

İsticvap ile elde edilen ikrar, kesin delil niteliği taşır ve hakimin kararını da bağlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *