Kiraya Verilen Mal Ve Haklar Için Ayrılan Amortismanlar Nasıl Hesaplanır?(Doğru cevap)

Konutlarda amortisman nasıl hesaplanır?

Örneğin 500 bin TL’ye alınan bir gayrimenkulün 2 bin 500 TL’lik aylık kira geliri varsa işlem şu şekilde yapılır; 480000/2500=192 sonucu ortaya çıkar. 192 ayın, yıllık ifadesi olarak; 192/12 hesaplamasıyla 16 yıla denk gelir. Türkiye’de amortisman süreleri ortalama olarak 17-18 yıl şeklinde hesaplanır.

Ne kadar kira vergiden muaf?

Kira geliri istisna tutarı 2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

GMSI nasıl hesaplanır?

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.

Gelir vergisinden indirilecek giderler nelerdir?

Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;

 • Hayat/Şahıs sigorta primleri,
 • Eğitim ve sağlık harcamaları,
 • Bağış ve yardımlar,
 • Sponsorluk harcamaları,
 • Ar-Ge harcamaları,
 • Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,
You might be interested:  Dönem Kâri Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşiliklari Nasıl Hesaplanır?(Çözüm bulundu)

Amortisman süresi neye göre belirlenir?

Bir de amortisman süresi hesaplama vardır. Amortisman süresi hesaplaması yatırımın bugünkü değeri ve aylık kira gelirine bölünerek bulunmaktadır. Ülkemizde amortisman süreleri 17 yıl olarak hesaplanır. Amortisman süresini ve değerini gayrimenkulün fiyatını belirler.

Amortisman oranı nasıl belirlenir?

Amortisman oranı en basit şekilde, duran varlığın satın alma bedelinin ekonomik ömrüne (faydalı ömür) bölünmesiyle hesaplanır. Her yıl amortismana tabi tutulan ve yüzde olarak gösterilen toplam tutara amortisman oranı denir.

2021 yılı kira muafiyeti ne kadar?

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için bir istisna uygulaması var. Sadece konut kira gelirleri için geçerli. 2021 yılı gelirleri için 7 bin lira olarak uygulanıyor. 2021 yılında bu tutarın altında konut kirası alanlar beyanname vermiyorlar. 2022 gelirleri için istisna tutarı 9 bin 500 lira olarak uygulanacak.

2021 kira muafiyeti ne kadar?

2022 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden müstesna. 2021 yılı gelirleri için bu tutar 7.000 lira idi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

2020 yılı kira muafiyeti ne kadar?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

2020 kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Bu yöntemde hesaplama yapılırken yıllık kira bedelinden, işlem yapılan yılın istisna bedeli düşülür ve kalan tutarın %15’i yine kalan tutardan çıkarılır ve bu tutar vergiye tabi tutar olarak belirlenir. Son olarak tutara o yılın damga vergisi eklemesi yapılır.

Gelir vergisi GMSI ne demek?

Gayrimenkul sermaye iradı, sahip olunan mal ya da hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen kira gelirlerini ifade etmektedir. Bu anlamda sahip olunan haklar ya da mallar için belli bir miktar da vergi verilmesi gerekmektedir. Vergiye tabi olan gelirler çeşitli bölümlere ayrılabilmektedir.

You might be interested:  Uyuşturucu Hangi Ülkelerde Yasal?(Çözüm bulundu)

2021 kira vergisi nasıl hesaplanır?

2021 yılı içerisinde toplam konut kirası 35.000 TL olan bir kişinin, Götürü Yöntemi’ne göre kira vergisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

 1. 35.000 TL – 7.000 TL =28.000 TL (Kalan)
 2. 28.000 TL – 4.200 TL =23.800 TL (Vergiye Tabi Tutar)
 3. 23.800 TL * %15 = 3.570 TL ( Hesaplanan Kira Vergisi )

Işyeri kirası gider olarak gösterilir mi?

Gider olarak kabul edilen harcamalar: Çalışana ödenen yemek bedelleri de gider olarak kabul edilir. Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler dahildir. İşle ilgili olması, işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunmamakla birlikte, kiralama yoluyla edinilmesi gerekir.

Şahıs işletmesinde gider olarak neler gösterilebilir?

İşletmeler hangi giderlerini vergiden düşebilirler?

 • Neler gider olarak gösterilebilir?
 • Yemek giderleri.
 • Araç giderleri.
 • Fiş.
 • Personele yaptığınız ödemeler.
 • Ulaşım ve taşınma.
 • Telefon, internet, su, doğalgaz.
 • Kira ve aidat.

Avukatlar neleri gider olarak gösterebilir?

ii) Kira, aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye, mesleki faaliyet ile ilgili ulaşım, posta, bina, demirbaş, taşıt alımı dolayısıyla alınan borçlara ödenen faizler, onarım giderleri, işin hacmi ile orantılı temsil ve ağırlama giderleri “ gider ” olarak indirilebilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *