Kanun Yoluna Başvurma Ne Demek? (Best solution)

Mahkeme tarafından verilen ara kararlar ile yargılamayı bitiren nihai kararların hukuka uygun olmadığını düşünmeniz halinde kararın bir kere daha aynı mahkeme ya da üst mahkeme tarafından gözden geçirilmesini sağlayan çeşitli usuller bulunmaktadır. Bu usüllere kanun yolları denmektedir.

Kimler kanun yoluna başvurabilir?

Ceza muhakemeleri kanunu 260 ve devamındaki maddelerle kimlerin kanun yollarına başvurabileceğini belirtmiştir, buna göre davaya katılan, katılma isteği reddedilmesine rağmen olaydan zarar gören, sanık ile şüphelinin müdafi, avukatı, yasal temsilcisi ve eşi kanun yoluna başvurabilir.

Istinaf kanun yoluna başvurma ne demek?

İstinaf, ilk derece mahkemesinin ceza davası ile ilgili verdiği son kararın, üst dereceli bir mahkeme olan bölge adliye mahkemesi tarafından hem maddi vakıa yönünden hem de hukuka aykırılık yönünden yeniden incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur. İstinaf, ikinci derece yani “asıl derece” kanun yoludur.

Kanun yolu nelerdir?

Bir davanın taraflarının, dava sonucunda verilen ve yanlış olduğunu düşündükleri kararın değiştirilmesi veya düzeltilmesi için, bir üst mahkemeye başvurmalarıdır. Çoğunlukla kanun yolları temyiz ve istinaf olarak iki tanedir. Bu durumda temyiz mercii Danıştay’dır.

Yargıtaya hangi durumlarda başvurulur?

Temyiz başvurusu üzerine hukuki denetim, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay tarafından yapılır. İstinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi) tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen nihai karara karşı, belli yasal koşullar varsa, temyiz incelemesi için Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilir.

You might be interested:  Avukat Bir Davadan Ne Kadar Kazanır?

Itiraz kanun yoluna kimler başvurabilir?

İtiraz Kanun Yoluna Kimler Başvurabilir? Hakim ve mahkeme kararlarına karşı; Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve katılan ile katılma talebinde bulunduğu halde katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görenler itiraz kanun yoluna başvurabilirler (CMK md.260).

Ceza yargılamasında istinaf kanun yoluna kimler başvurabilir?

İstinaf kanun yoluna başvurabilecek sujeler: Katılan, katılma talebi reddedilenler, katılma talebi karara bağlanmayanlar, sanık ve bu kişilerin avukatları, sanığın yasal temsilcisi ve eşi.

Istinaf dilekçesi ne işe yarar?

İstinaf dilekçesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine sunulan istinaf talepli dilekçeyi ifade eder.

Istinaf kanun yolunda başvuru mercii nedir?

İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda, istinaf mahkemesi (bölge adliye mahkemesi) dava ile ilgili hem vakıaları el alır hem de hukuki denetim yapar. Yani, istinaf mahkemesi yerel mahkeme tarafından toplanmamış bir delili toplayabilir, yeniden tanık dinleyebilir veya keşif yapabilir.

Istinaf mahkemesi başvurusu nasıl yapılır?

İstinaf başvurusu, kararı veren ilk derece mahkemesine yazılı olarak verilen istinaf (itiraz) dilekçesi ile yapılır. İstinaf başvurusu süresi 2 haftadır ve bu süre ilk derece mahkemesi kararının muhataba tebliğ ile başlar (tefhim ile başladığı iş davası, ceza davaları gibi istisnaî haller vardır).

Olağan üstü kanun yolu nedir?

Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz olup bunlar olağan kanun yollarıdır. Buna karşılık kesinleşmiş kararlara karşı olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Kanun yolu kavramı nedir?

İşte hâkim ya da mahkeme tarafından verilen kararların hatalı ya da hukuka aykırı olduğu savıyla başka bir merci tarafından incelenmesini sağlayan ve bu suretle adaletin ve bozulan hukuk barışının yeniden tesisini amaçlayan hukuki çarelere “ kanun yolları”denilmektedir.

You might be interested:  Uyap Avukat Nasıl Kullanılır?(Doğru cevap)

Istinaftan sonra temyiz dilekçesi nereye verilir?

İstinaftan sonra temyiz başvurusunun yapılması için bölge adliye mahkemesine dilekçe sunulması gerekmektedir. Bu dilekçe kapsamında temyizin neden gerekli olduğuna dair tüm detaylara yer verilmesi gerekir.

Yargıtaya hangi dosyalar gider?

Yargıtay Kanunu’na göre temyiz incelemesi dosya üzerinde yapılır.

  • Tüzel kişiliğin feshi.
  • Genel kurul kararlarının iptali.
  • Evlenme butlanı
  • Evlilik iptali.
  • Alacak ve velayet davaları

Bölge adliye mahkemesi kararları temyiz edilebilir mi?

Bölge adliye mahkemelerinin (istinaf mahkemeleri ) bozma kararı dışında kalan tüm kararları için temyiz başvurusu yapılabilir (CMK md.

Yargıtay kaçıncı derece?

Bu nedenle, uygulamada Yargıtay ‘a “temyiz mahkemesi” de denilmektedir. Yargıtay, adli yargı hukuk uygulamasında birliği sağlamak üzere “hukuki derece ” mahkemesi olarak görev yapan en yüksek mahkemedir. Yargıtay, ilk derece mahkemeleri veya bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri) gibi olay incelemesi yapamaz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *