Kanun Yararına Bozma Ne Kadar Sürer?(Çözünme)

Kanun yararına bozma yolunda başvuru süresi-sınırlaması yoktur. Hakkınızda kesin nitelikte hüküm verildikten 3 yıl sonra da bu yola başvurulmasını isteyebilirsiniz. İnceleme dosya üzerinden yapılır, duruşma açılmaz.

Hangi kararlara karşı kanun yararına bozma?

Kural olarak istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeyen her türlü ceza mahkemesi kararı aleyhine kanun yararına bozma başvurusu yapılabilir. İsinaf veya temyiz başvurusu yapılmadan kesinleşen icra ceza mahkemesi kararları aleyhine de kanun yararına bozma yoluna gidilebilir.

Kanun yararına bozma dilekçesi kime verilir?

Kanun yararına bozma dilekçesi nereye verilir? Yapılan başvuru sonucunda Adalet Bakanlığı, başvuruya esas karardaki hukuka aykırılık iddialarını haklı görürse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili kararın kanun yararına bozulması için başvuru yapar.

Kanun yararına bozma dilekçesi ne zaman verilir?

Kanun yararına bozma, Hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğu zaman başvurulan kanun yoludur.

Kanun yararına bozma talebi infazı durdurur mu?

Kanun yararına bozma niteliği gereği olağanüstü bir kanun yolu olduğu için kesinleşen hükmün infazını kendiliğinden durdurmayacaktır. İnfazın durdurulması için kararı veya hükmü veren mahkemeden yada talebi inceleyecek olan ilgili Yargıtay Dairesinden infazın durdurulması için talepte bulunulması gerekmektedir.

You might be interested:  Avukat Icra Takibini Nasıl Yapar?(Doğru cevap)

Kanun yararına bozma bağlayıcı mı?

yasanın kesin hükümde belirtildiği şekilde uygulanamayacağının açıkça duyurularak mahkemelerin uyarılmasına yönelik olduğundan…” kanun yararına bozma kararları da tereddütsüz, derhal uygulanır. Kanun yararına temyiz/ bozma bağlayıcılığını, kanun ve hukuk devletini koruma ilke ve gerçeğinden alır.

Hukuk davalarında kanun yararına bozma nedir?

HMK Madde 363 Gerekçesi Kanun yararına temyiz, yanlışlık tespit edilip daha sonra benzer işlemlerden kaçınmak için kabul edilen bir sistemdir. Kanun yararına bozma istemi kabul edilir ve bozma kararı verilirse, bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmayacaktır.

Kanun yararına bozma dilekçesi nedir?

Kanun Yararına Bozma Nedir? (CMK md.309) Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır (CMK md.309/1).

Idari yargıda kanun yararına bozma dilekçesi nereye verilir?

Kanun yararına bozma başvurusu Danıştay Başsavcısı tarafından bir dilekçe ile yapılır. Söz konusu başvuru harca tabi değildir ve başvuru dilekçesi davanın tarafları için bir hüküm doğurmadığı için taraflara tebliğ edilmez.

Kesinleşen ceza kararı nereye gönderilir?

(2) Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin hükmü Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Kesinleşen mahkûmiyet kararlarının infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

Hakimin kararını kim bozar?

Ceza Mahkemeleri tarafından verilen temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olan veya kararda kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı kararın Yargıtay’ca bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı olarak bildirir. Bu talebe karşı Yargıtay Ceza Dairesince olumlu veya olumsuz bir karar verilir.

Yargıtay ilam incelemesinde ne demek?

Yargıtay /Danıştay, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı inceler, hukuka aykırı bir husus saptarsa kararı bozar. Bozulan karar bir kez daha görüşülmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir. Yargıtay /Danıştay hukuka aykırı bir husus olmadığı görüşüne varırsa kararı onar. Böylece karar kesinleşmiş olur.

You might be interested:  Avukat Tutmadan Boşanma Davası Nasıl Açılır?(EN iyi 5 ipucu)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ne iş yapar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili kanunlar gereği üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma yapma, iddianame düzenleme, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verme, açılan davalarda iddia makamını temsil etme ve kanun yoluna başvurma görevi bulunmaktadır.

Kanun yararına bozma talebi nasıl yapılır?

Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığı’na aittir. Ancak, yargılama sırasında karar veya hükme cumhuriyet savcısı, sanık, hakim, mahkeme, şikayetçi veya müdahil olarak katılan kişiler de yasa yararına bozma kanun yolunu kullanması için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulunabilir.

Yargıtay kararı bozarsa ne olur?

Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Kesinleşmiş bu kısımlar, lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak oluşturur. Bozma kararı üzerine önceki hüküm tamamen ortadan kalkar.

Yeniden yargılama ne kadar sürer?

Yargılamanın yenilenmesi talebi herhangi bir süreye bağlı olmadan ileri sürülebilir. Olağanüstü bir kanun yolu olması nedeniyle herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *