Kanun Yararına Bozma Başvurusu Nereye Yapılır? (Best solution)

Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığı’na aittir. Ancak, yargılama sırasında karar veya hükme cumhuriyet savcısı, sanık, hakim, mahkeme, şikayetçi veya müdahil olarak katılan kişiler de yasa yararına bozma kanun yolunu kullanması için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulunabilir.

Kanun yararına bozma dilekçesi ne zaman verilir?

Kanun yararına bozma, Hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğu zaman başvurulan kanun yoludur.

Kanun yararına temyiz başvurusu nasıl yapılır?

İdari Yargı Mahkemelerinden verilen kararlar aleyhine kanun yararına temyiz yoluna bakanlıkların göreceği lüzum üzerine Danıştay Başsavcılığınca müracaat edilir. Danıştay Başsavcılığı göreceği lüzum üzerine herhangi bir merciin talebi olmadan da kanun yararına temyiz yoluna müracaat edebilmektedir.

Kanun yararına bozma nerede yapılır?

Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır (CMK md.309/1). 1412 sayılı eski Ceza Muhakamesi Kanunu ‘nda kanun yararına bozma yolu,

You might be interested:  Avukat Olmak Için Ne Okumak Gerekir?(Soru)

Kanun yararına bozma nedir CMK?

Kanun yararına bozma kanun yolu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 ve 310 maddelerinde düzenlenen ve istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş karar veya hükümlere karşı gidilebilen olağanüstü bir kanun yoludur.

Kanun yararına bozma dilekçesi adliyede nereye verilir?

Bu kapsamda başvurunun muhatabı Adalet Bakanlığı olmakla birlikte, kişi kanun yararına bozma dilekçesini Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere hükmü veren mahkemeye veya mahkemenin bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacaktır.

Kanun yararına bozma süresi var mı?

Kanun yararına bozma yolunda başvuru süresi -sınırlaması yoktur. Hakkınızda kesin nitelikte hüküm verildikten 3 yıl sonra da bu yola başvurulmasını isteyebilirsiniz. Aleyhine kanun yararına bozma yoluna başvurulan hükmün infazının geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verilebilir.

Kanun yararına temyize kimler başvurabilir?

Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığı’na aittir. Ancak, yargılama sırasında karar veya hükme cumhuriyet savcısı, sanık, hakim, mahkeme, şikayetçi veya müdahil olarak katılan kişiler de yasa yararına bozma kanun yolunu kullanması için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulunabilir.

Temyiz başvurusu nasıl yapılır?

Temyiz başvurusu, hükmü veren istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesi) bir Temyiz Dilekçesi verilerek yapılır. Temyiz dilekçesinde temyiz nedenlerine yer verilmelidir. Sanığın mahkum olduğu ceza miktarı ne olursa olsun kendiliğinden temyize tabi mahkeme kararları yoktur.

Kanun yararına temyiz yolu kişi veya kurumlardan hangisi tarafından işletilen bilmektedir?

ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.” Danıştay’a kanun yararına temyiz başvurusunda bulunmaya yetkili makam, Danıştay Başsavcılığıdır.

Kanun yararına bozma bağlayıcı mı?

yasanın kesin hükümde belirtildiği şekilde uygulanamayacağının açıkça duyurularak mahkemelerin uyarılmasına yönelik olduğundan…” kanun yararına bozma kararları da tereddütsüz, derhal uygulanır. Kanun yararına temyiz/ bozma bağlayıcılığını, kanun ve hukuk devletini koruma ilke ve gerçeğinden alır.

You might be interested:  Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nereye Verilir? (Best solution)

Idari yargıda kanun yararına bozma dilekçesi nereye verilir?

Kanun yararına bozma başvurusu Danıştay Başsavcısı tarafından bir dilekçe ile yapılır. Söz konusu başvuru harca tabi değildir ve başvuru dilekçesi davanın tarafları için bir hüküm doğurmadığı için taraflara tebliğ edilmez.

Kanun yararına bozma nedir HMK?

HMK Madde 363 Gerekçesi Kanun yararına temyiz, yanlışlık tespit edilip daha sonra benzer işlemlerden kaçınmak için kabul edilen bir sistemdir. Yargıtay, yaptığı incelemede uygulamanın yanlış olduğu sonucuna ulaşırsa, kararı kanun yararına bozacaktır.

CMK olağan kanun yolları nelerdir?

Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf, temyiz; olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Kesinleşen hükümlere karşı öngörülmüş olağanüstü kanun yolları nelerdir?

Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz olup bunlar olağan kanun yollarıdır. Buna karşılık kesinleşmiş kararlara karşı olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Yeniden yargılama talebi nasıl yapılır?

Kesin hükümle sonuçlanmış bir uyuşmazlık kural olarak yeniden yargılama konusu yapılamaz. Bu nedenle, yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur. Yeniden yargılanma başvurusu, hükmü veren mahkemeye bir “ yargılamanın yenilenmesi dilekçesi” verilerek yapılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *