Kanun Gerekçelerine Nasıl Ulaşabilirim?

Kanun gerekçe metinlerine Kanunum.com’da Dosyalar bölümü üzerinden ulaşabilirsiniz: Bir kanun maddesinin gerekçesine ulaşmak istiyorsanız, Kanunum.com’da o kanun metninin sonunda sunduğumuz Dosyalar bölümüne bakmanız yeterli olacaktır.

Kanun gerekçesine nasıl ulaşılır?

Eğer aradığınız nispeten yeni bir yasaya ait gerekçe ise TBMM sitesinden bulabilirsiniz. adresinden aradığınız (ve artık yasalaşmış olan, yani son durumu “KANUNLAŞTI” olan) tasarıyı bulduğunuzda, bu sayfa içinde komisyon raporu vs. gibi bilgiler içerisinde tasarının gerekçesine de ulaşabilirsiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler nerede yayınlanır?

1’inci Yasama Döneminden itibaren, Genel Kurulda kabul edildiği haliyle ve Kanunlar Dergisi’nde yayımlandığı şekliyle kanun ve karar metinlerine, İlgili Komisyon Raporuna, Tutanak Dergisi’nde yayımlanan şekliyle Genel Kurul görüşme tutanaklarına.

Türkiyede kaç tane kanun var?

Buna göre, 23 Nisan 1920’den bugüne kadar kabul edilen kanun sayısı toplam (7481+375+6364=) 14.220’dir. Bunlara, meri olan ve numaralandırmaya tabi olmayıp sadece adlarıyla anılan Osmanlı Dönemi kanunlarını da eklemek gerekir.

Kanunun gerekçesi nedir?

tbmm iç tüzüğüne göre, verilen kanun tasarıları ve tekliflerinde bulunması gereken, yasanın çıkarılma veya maddelerin düzenlenme sebeplerini içeren metin.

Mevzuat hükümleri nelerdir?

Mevzuat, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelikten oluşur.

You might be interested:  Avukat Borcu Ödenmezse Ne Olur?(Soru)

Meclis görüşmeleri hangi kanalda?

TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı günleri 15:00-21:00, Çarşamba ve Perşembe 14:00-21:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine ne ad verilir?

Değerli arkadaşlarım, genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Genel Kurulda görüşülmesi olarak tanımlanır.

TBMM ne zaman toplanıyor?

A. Toplanma ve Tatil Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

TBMM komisyon üyeleri nasıl seçilir?

Madde 24 – Üye seçimi tamamlanınca, komisyonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağırılırlar. Bu toplantıda komisyonlar, başkan, başkanvekili, sözcü ve katiplerini seçerler. Bu seçim için toplantı yetersayısı, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Seçim gizli oyla yapılır.

Anayasada kaç tane kanun var?

Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi ve değiştirilmesinin önerilmesi dördüncü madde ile yasaklanmıştır. Anayasa, bugüne kadar yirmi bir kez değişikliğe uğramıştır. Anayasada 7 kısım, 177 madde ve 16 geçici madde bulunmaktadır.

Türkiye kanunları nereden aldı?

1926 yılında Almanya’dan Ticaret Kanunu, İtalya’dan Ceza Kanunu, İsviçre’den Medeni Kanun, 1927 yılında Almanya’dan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, yine aynı yıl İsviçre’den Hukuk Usulü Muhakemleri Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu tercüme yoluyla bir takım değişikliklerle Türkiye ‘de yürürlüğe konulmuştur.

Ülkemizde kanun nasıl yapılır?

Türkiye’de yasa koyma yetkisi TBMM’nindir. Anayasa madde 88’e göre yasa teklif etmeye (“Bakanlar Kurulu ve” ve deyimi, 21.1.2017-6771/16 md. ile çıkarılmıştır) milletvekilleri yetkilidir. Bunun dışındaki kişi ve kurumlar, yasa isteklerini meclise iletebilirler.

You might be interested:  Ikinci Tertip Yasal Yedek Akçe Nasıl Hesaplanır? (Best solution)

Gerekçeli karar nasıl olmalı?

Yargıtay kararlarına göre, gerekçe hükümle sebep sonuç ilişkisinin kurulmasını sağlayacak yeterlilikte, açık, anlaşılabilir ve tatmin edici olmalı ve ayrıca hüküm kurulurken neden, nasıl, hangi yasal gerekçeleri ve hangi kanıtların değerlendirildiğini içermelidir.

Yasama yorumu bağlayıcı mı?

Yasama yorumu, kanun koyucu tarafından yapılan yorumu ifade etmektedir. Yasama organı tarafından yapılan yorum da tıpkı kanun gibi, bağlayıcı niteliktedir. 1924 Anayasası döneminde kanunların yorumlanması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri arasında sayılmakta idi.

Kanun maddelerinin gerekçeleri nerede bulunur?

Kanun gerekçe metinlerine Kanunum.com’da Dosyalar bölümü üzerinden ulaşabilirsiniz: Bir kanun maddesinin gerekçesine ulaşmak istiyorsanız, Kanunum.com’da o kanun metninin sonunda sunduğumuz Dosyalar bölümüne bakmanız yeterli olacaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *