Kanun Boşluğunda Hakim Ne Yapar?(Soru)

Hukukta BoşlukKanun Boşluğu (Kural Dışı Boşluk) İle Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluk Halleri. Başka bir ifade ile, aşağıda açıklanacağı gibi, hâkim kanunda boşluk varsa örf ve âdet hukukunu uygulayacak, hukukta boşluk varsa (hem kanunda hem de örf ve âdet hukukunda hüküm yoksa) hukuku kendisi yaratacaktır”.

Hakim kural içi boşluğu nasıl doldurur?

1) Kural İçi Boşluk Kanun koyucunun bu şekilde davranması somut olayın çözümünde adalet ve hakkaniyet ilkelerine göre sonuca ulaşmaktadır. Bu tür boşluklar hakimin “takdir yetkisi”ni kullanması ile doldurulur.

Kanun hüküm içi boşluk nedir?

Hüküm içi boşluk; Kanunda hüküm bulunduğu ancak bu hükmün uygulanması mümkün olmadığı durumlardır. Bu durum da hüküm içi boşlukta hakim, var olan ancak eksik olan hükmü tamamlar, yoksa hukuk yaratmaz. Hakimin hukuk yaratması sadece kanun boşluğunda söz konusudur.

Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliği taşır mı?

Hâkimin yarattığı kural kanun niteliği taşımaz. Burada kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık yoktur. Bu kural hâkimin bir başka görmekte olduğu davada bağlamaz. Bu kural üst yargı denetimine bağıl değildir.

You might be interested:  Stajyer Avukat Ne Iş Yapar?(Çözülmüş)

Hakim kanun koyabilir mi?

Hakim hukuk yaratırken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. Hakimin hukuk yaratması için uyuşmazlığa uygulanabilecek yazılı ve yazısız bir kuralın bulunmaması gerekir. 1- Hakim hukuk boşluğu durumunda hukuk yaratabilir.

Kural içi boşluk nedir kpss?

Kural içi boşluk nedir? Kanun koyucu tarafından istenerek bırakılmış boşluklardır.

Kıyas hangi boşluk türünü doldurur?

Açık boşlukların doldurulmasında en önemli araç kıyastır. MK l’de, kanunda boşluk bulunduğu durumlarda kıyasa başvurulması gerektiği, diğer hukuk sistemlerinin40 aksine açıkça öngörülmemiştir.

Kural içi boşluk ne demek?

Örtülü Boşluk: Kanunda somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunduğu, ancak hükmün lafzının fazla geniş tutulduğu, gerekli istisnalara yer vermediği, bu nedenle hükmün uygulanmasının adaletsiz sonuçlara yol açtığı durumlarda örtülü boşluk vardır.

Kanunda somut olaya uygulanacak bir hükmün olmaması halinde ortaya çıkan duruma ne ad verilir?

Gerçek boşluk: Kanunda somut olaya uygulanabilecek hiçbir hükmün bulunmaması halidir. Gerçek olmayan boşluk: Bir hukuk kuralının çok geniş tutulmuş olan mevcut kapsamında somut olaya uygulanması durumunda hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya çıkıyorsa gerçek olmayan boşluk söz konusudur.

Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bırakmış olduğu boşluğa ne denir?

* Kural İçi Boşluk: Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluktur. Hakime takdir yetkisini kullanması için bırakılmıştır. * Kural Dışı Boşluk: Kanun koyucunun istemeden bıraktığı boşluktur. Gerçek (Açık) Boşluk kanunlarda somut olaya uygulanacak bir kuralın bulunmaması durumudur.

Hakim hukuk yaratma yetkisini hangi boşluk varsa kullanır?

Hâkimin hukuk yaratması sadece kanun boşluğunda söz konusudur. Hüküm içi boşluktan farklı olarak kanun boşluğunda (praeter legem) düzenlenmesi gereken bir konuda kanunda hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Kanun boşluğu ya gerçek bir boşluktur ya da gerçek olmayan bir boşluktur.

You might be interested:  Mülga Kanun Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Kıyas yöntemi hangi hallerde kullanılır?

Hakkında bir kural bulunmayan bir meseleye, benzer bir başka meseleye uygulanan hükmün uygulanabilmesine kıyas denir. Kıyas yapılabilmesi için, bu iki meselenin birbirine benzer olması gerekir. Özellikle de aralarında illet, yani sebep ortaklığı bulunan iki meselenin varlığı hâlinde, kıyas yapılabileceği söylenebilir.

Hakimin takdir yetkisi ile hukuk yaratması arasındaki fark nedir?

HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ, HAKİMİN HUKUK YARATMA YETKİSİNDEN FARKLIDIR. HAKİMİN HUKUK YARATABİLMESİ İÇİN, GEREK KANUNLARDA GEREKSE ÖRF VE ADET HUKUKUNDA KURAL OLMAMASI GEREKİR. HAKİME TANINAN TAKDİR YETKİSİNDE İSE HAKİM DOĞRUDAN KENDİSİ YETKİ KULLANIR.

Hakim bir hukuk kuralı bulamadığında ne yapar?

uyuşmazlığa uygulayabileceği yazılı veya yazılı olmayan herhangi bir hukuk kuralı bulamadığı takdirde, kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacaksa bir kural koyar ve bu kural çerçevesinde somut uyuşmazlığı çözer..

Hakime takdir yetkisi neden verilir?

Medeni Kanun’un 4.maddesine göre kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir denilerek takdir yetkisini tanımlamıştır.

Hakimin hukuk yaratması ne zaman mümkündür?

B) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda açık boşlukvarsa mümkündür. C) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda kural içi boşlukvarsa mümkündür. D) Kanun koyucu bir konuda kasıtlı sustuğu takdirde,hâkim susulan durumu doldurur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *