Kanun Boşluğu Nasıl Doldurulur?(Çözülmüş)

Kanun boşluğunda ne yapılır?

5.1. Hukukta Boşluk – Kanun Boşluğu (Kural Dışı Boşluk ) İle Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluk Halleri. “Örf ve âdet hukukunda da hüküm yoksa o zaman hâkim kendisi kural koyarak önüne gelen meseleyi çözecektir.

Kanun boşluğu ne demek?

“ Kanun boşluğu ” ve “hukuk boşluğu ” olmak üzere iki boşluk vardır. Yazılı hukuk kuralları içerisinde bir eksiklik olması ya da olayı çözümleyecek kuralın yazılı kaynaklar arasında hiç bulunmaması durumunda “ kanun boşluğu ”ndan söz edilir.

Kanun boşluğu kim doldurur?

Kavram İçtihatçılığı Görüşü: Kanunlarda bir boşluk olduğunda bu boşluk kavramlardan hareketle hakim tarafından doldurulur. Serbest Hukuk Okulu: Kanundaki soyut hukuk kurallarının bir çözüm öngörmemiş olması önemli değildir; önemli olan hakimin somut olaya adil bir çözüm bulmasıdır.

Kural içi boşluk nasıl doldurulur?

hukuk burada hakimlerin taktir haklarını kendilerine bırakıyor. yasa koyucu, bir kuralı kesin şekilde koymalı yerine çerçeve şeklinde genel hatlarını çizerek koyarsa bu kural içi boşluklar hakimin taktir yetkisiyle doldurulur. bu yetki somut olay ve hakkaniyet ışığında doldurulur.

Kanun boşluğu türleri nelerdir?

Bunların doldurulması hakimin değil, kanun koyucunun yetkisi içerisindedir15. Olan hukukta boşluklar ise, üçe ayrılarak incelenmektedir: Kural içi boşluk, açık boşluk, örtülü (gizli) boşluk.

You might be interested:  Sosyal Haklar Ilk Kez Hangi Anayasada?(Çözüm bulundu)

Hukuk yaratmanın özellikleri ve şartları nelerdir?

Hakimin hukuk yaratması özellikleri

  • Hakim hukuk boşluğu durumunda hukuk yaratabilir.
  • Hakim hukuk yaratırken öncelikle kıyasa başvurur.
  • Hakimin yarattığı hukuk kuvvetler ayrılığına aykırı değildir.
  • Hakimin yarattığı hukuk kanun gibi genel ve soyut olmalıdır.

Kanunda gerçek olmayan boşluk nedir?

Kanunda, düzenlenmesi gereken bir konuda hüküm yoksa gerçek bir boşluk ortaya çıkmış demektir. Bu duruma kanunun sistematiğindeki boşluk da denilmektedir. Gerçek boşluk, açık ya da örtülü olabilmektedir. Açık boşlukta, kanunda olaya uygulanacak hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Teleolojik redüksiyon nedir örnek?

Amaca uygun sınırlama ( teleolojik redüksiyon ): amacı doğrultusunda, somut olaya özgü bir istisna kuralı getirilerek sınırlanmasıdır. Örn. TMK m. 15 “ Ayırt etme gücü bulunmayan kişinin eylemleri hiçbir sonuç doğurmaz.” Örtülü boşluk var.

Gerçek olmayan boşluk nedir hukuk?

hukukta kanunkoyucu tarafından yapılan bir düzenlemenin bilinçli bir şekilde bütün olasılıkları kapsamayan, genel bir ifade ile kaleme alınmasıdır. özellikle birden çok hukuk teorisinin farklı çözümler öngördüğü noktalarda kanunkoyucu susar ve sözü öğretiye ve içtihada bırakır.

Kanun boşluğu nedir kpss?

Kanun boşluğu: Somut olayda kanunda (yazılı kaynaklarda) uygulanabilir hiçbir hükmün bulunmaması durumunda oluşan boşluğa denir. Hakim, somut olayda karşılaştığı bir kanun boşluğunu örf ve adet hukukuyla doldurmaya çalışır.

Kural içi boşluk nedir kpss?

Kural içi boşluk nedir? Kanun koyucu tarafından istenerek bırakılmış boşluklardır.

Kanun koyucu kimdir?

TBMM.

Hakimin takdir yetkisi bağlayıcı mıdır?

HAKİM KENDİLİĞİNDEN, KANUNİ DAYANAK OLMAKSIZIN TAKDİR YETKİSİ KULLANAMAZ. HAKİM /YARGI KANUNLARLA BAĞLIDIR. 2-KANUNİ DAYANAK ŞARTININ BİR SONUCU TAKDİR YETKİSİNİN KANUNDA DÜZENLENEN ESASLARA UYGUN KULLANILMASI GEREĞİDİR. YUKARIDAKİ 186.MADDE GÜZEL BİR ÖRNEKTİR.

Somut olaya uygulanacak yazılı bir hukuk kuralı yoksa buna ne ad verilir?

Yukarıdaki ifadeye göre herhangi bir mesele karşısında uygulanacak somut hukuk kurallarının eksikliği “kanun boşluğu” ile tanımlanmaktadır.

You might be interested:  Avukat Kaşesi Nereye Vurulur?(Doğru cevap)

Kıyasen uygulama ne demek?

Kıyas: Bir kanun hükmü tarafından doğrudan düzenlenmemiş bir konuda, benzer bir durumu düzenleyen kanun hükmünden yararlanmadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *