Kadro Işlemleri Hangi Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yürütülmektedir?(Çözülmüş)

6) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun geçici maddesi: GEÇİCİ MADDE 1 – Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi neleri düzenler?

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamı nedir?

MADDE 1 – ( 1 ) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ne?

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlarla düzenlenmemiş ve Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülmemiş olmak kaydıyla yürütme yetkisine ilişkin konularda ve ayrıca Anayasada belirtilen münhasır alanlarda, Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya Anayasadan aldığı yetkiye dayanarak çıkardığı düzenleyici işlemlerdir.

178 sayılı KHK yerine ne geldi?

MADDE 13- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 39- 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

CBK nedir hukuk?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türkiye cumhurbaşkanı tarafından yürütme yetkisine ilişkin konularda yayınlanan yasal düzenleme aracıdır.

You might be interested:  Avukat Tutmadan Bosanma Davasi Nasil Acilir?(Çözülmüş)

CBK hangi konularda?

Anılan maddenin on yedinci fıkrasında Cumhurbaşkanı’nın yürütme yetkisine ilişkin konularda CBK çıkarabileceği; temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar ve ödevlerin CBK ‘yla düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kadro ihdas edilebilir mi?

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların, a) Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir.

Hangi konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz?

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.

Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması nasıl olur?

Bakanlıkların Kurulması Bakanlıklar, Anayasanın öngördüğü sayı ve ilkelere uygun olarak Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanacak bir kararname ile kurulur ve kaldırılır. Ancak, böyle bir kararname, ilgili Başbakanın güvenoyu alması halinde yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ne zaman yürürlüğe girer?

MADDE 7 – (1) Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi normlar hiyerarşisinde nerededir?

Bu saptamalar sonucunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesinin normlar hiyerarşisinde kanuna eşit bir norm olarak yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Cumhurbaşkanı kararı ile atanan kamu görevlileri kimlerdir?

Kararname eki I sayılı cetvelde belirtilen kadrolara Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacaktır. I sayılı Cetvelde, Diyanet, MİT, savunma Sanayi Başkanı, Bakan yardımcısı, Valiler, Üst kurul üyeleri, SGK başkanı, GİB Başkanı, TÜİK Başkanı, bu kurumların başkan yardımcıları gibi unvanlar yer almaktadır.

190 sayılı KHK kaldırıldı mı?

4/9/1992 tarih ve 3577 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna tahsis edilerek, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere eklenen kadrolar iptal edilmiştir.

You might be interested:  Yasal Takip Borcu Ne Zaman Silinir?(Çözüm bulundu)

Vergi Konseyi ne zaman kuruldu?

Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur.

Maliye Hazinesi Hangi Bakanlığa Bağlı?

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, hazine ve maliye işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *