Istinaf Kanun Yolu Ne Demek? (Best solution)

İstinaf Kanun Yolu Nedir? (HMK 341-360) İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. Temyiz, istinaf mahkemesi kararlarının hukuki denetim açısından incelenmesini amaçlayan bir kanun yoludur.

Istinaf kanun yolu açık ne demek?

İstinaf, ilk derece mahkemesi ile temyiz yolu arasındaki, 2. Derecedeki bir denetim sistemi ve kanun yoludur. Derece mahkemenin kararı sonrasında istinaf yoluna başvurulduğunda, verilen karar istinaf yolu ile denetime sokulacak, daha sonra temyiz yolu açık ise temyize başvurulabilecektir.

Istinaf kararından sonra ne olur?

İstinafta yeniden inceleme yapıldığından, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden bir karar verilebilir; temyizde ise, hukukî denetim yapıldığından yeni bir karar verilmeyip, alt derece mahkemesinin kararı bozulur veya onanır. İstinaf aşamasında kanundaki sınırlarla yeni bir vakıa incelemesi yapılacaktır.

Istinaf kanun yolları nelerdir?

İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece yer alan bir denetim mekanizması ve kanun yoludur. İstinaf kanun yolunun uygulanması halinde, yerel mahkemelerin kararından sonra, karar önce istinaf incelemesine tâbi tutulacak, daha sonra ise temyize başvurulabilecektir.

Istinaf süreci nasıl işler?

İstinaf başvurusu, kararı veren ilk derece mahkemesine yazılı olarak verilen istinaf (itiraz) dilekçesi ile yapılır. İstinaf başvurusu süresi 2 haftadır ve bu süre ilk derece mahkemesi kararının muhataba tebliğ ile başlar (tefhim ile başladığı iş davası, ceza davaları gibi istisnaî haller vardır).

You might be interested:  Kanun Tasarısını Kim Verir?(EN iyi 5 ipucu)

Istinaf mahkemesi dosya durumu açık ne demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumu kapalı hale gelir.

Istinaftan dönen dosya ne olur?

İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemelerin verdiği kararı inceledikten sonra kararı bozma yetkisine sahiptir. Bölge adliye mahkemesi tarafından kararın bozulması durumunda yeniden yargılama süreci başlar. Dosya hakkında doğru kararın verilmesi için Bölge adliye mahkemesi görev yapmaktadır.

Istinaf mahkemesi kararı kesin mi?

İlk derece mahkemesinin ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan istinaf başvurusu öncelikli olarak incelenir ve istinaf mahkemesinin bu konuya dair verdiği karar kesindir.

Istinaftan sonra dosya nereye gider?

İstinaftan sonra temyiz başvurusunun yapılması için bölge adliye mahkemesine dilekçe sunulması gerekmektedir. Bu dilekçe kapsamında temyizin neden gerekli olduğuna dair tüm detaylara yer verilmesi gerekir.

Dosya durumu bozma ne demek?

Bozma kararı, mahkemenin vermiş olduğu hükmü bozarak ilk derece mahkemesine veya istinaf mahkemesine dosyayı yeniden göndermektedir. Bozma kararı verilmesi halinde mahkemenin vermiş olduğu hüküm kesinleşmeyecektir, karar üzerinde henüz kesinleşmiş bir hüküm kurulmamış demektir.

Istinaf yoluna gitmek ne demek?

İstinaf, ilk derece mahkemesinin ceza davası ile ilgili verdiği son kararın, üst dereceli bir mahkeme olan bölge adliye mahkemesi tarafından hem maddi vakıa yönünden hem de hukuka aykırılık yönünden yeniden incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur. İstinaf, ikinci derece yani “asıl derece” kanun yoludur.

Istinafa cevap verilmezse ne olur?

15 gün içinde istinafa karşılık bir cevap dilekçesi verilmezse, karşı tarafın sunduğu itirazın kabul edildiği anlamına gelir. Ancak istinaf dilekçeleri, dava hükmünün gerçekleşmesini durdurmaz.

You might be interested:  Avukat Borcu Ödenmezse Ne Olur?(Soru)

Kanun yolları nelerdir?

Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz olup bunlar olağan kanun yollarıdır. Buna karşılık kesinleşmiş kararlara karşı olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Istinaf süresi ne kadar?

İdari yargı alanında ise kararların bildirilmesinden itibaren otuz gün olan zaman istinaf süresi olarak bilinmektedir. İstinaf dilekçesi ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın bildirilmesinden itibaren yasal süreç içinde yer alır. İstinaf dilekçesi kararı veren ilk derece mahkemesine sunulur.

Istinaf neden uzun sürüyor?

İstinafa gönderilen davaların uzun bir süre ön inceleme aşamasında bulunduğu görülmektedir. Bunun sebebi istinaf mahkemelerinin aldığı dosyaların her yıl artıyor olmasıdır. Büyük bir iş yükü altındaki bu mahkemelerde her yıl istinaf kanun yoluna başvurulmuş dosyaların sonuçlanması daha fazla vakit almaktadır.

Karara çıkmış dosya kaç günde sonuçlanır?

Davası karara çıkmış ifadesinin anlamı, nihai kararın verilmiş olduğunu gösterir. Yani aynı zamanda son karar olarak da ifade etmek mümkün. Bu durum ceza mahkemelerinde 15 gün, hukuk mahkemelerinde ise 30 günü bulabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *