Gümrük Vergisi Hangi Kanun?

4458 sayılı Gümrük Kanunu, gerek gümrük mevzuatı gerekse gümrüklerde uygulanan diğer mevzuat uya- rınca uygulanan vergiler bakımından maddi anlamda bir vergi kanunu olmasının yanında, gümrük vergileri ve cezalarının tabi olacağı usul hükümlerini içerme- si nedeniyle aynı zamanda usul koyan bir kanun– dur.

Gümrük vergisi Neden vergi Usul Kanununa tabi değildir?

Gümrük idareleri kendi adına ve başka idareler nam ve hesabına vergi resim, harç ve benzeri ücretleri tahsil ettiğine göre, gümrük idarelerinin kendi adına tahsil ettikleri yanında başka idareler adına tahsil ettiği vergi resimlerde Vergi Usul Kanunu ‘nun (VUK) 2’inci maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu ‘na tabi

Gümrük vergisi mükellefi kimdir?

Yasaya göre malı ithal eden gümrük vergisi yükümlüsüdür ve ithalatçı malın fiyatını belirlerken gümrük vergisini de tutara ekler. Böylece ödediği vergiyi alıcılara yansıtmış olur. Tüketici malı alınca gümrük vergisini de yüklenmiş olur. KDV Kanunu’na göre vergi yükümlüsü satıcıdır.

Gümrük vergisi neye tabi?

4458 Sayılı Gümrük Kanunundaki tanımıyla Madde3/8; “ Gümrük vergileri ” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü; diğer bir ifadeyle; eşyanın Türkiye’ye ithali veya Türkiye’den ihracı nedeniyle Gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen vergilerdir.

You might be interested:  5403 Sayılı Kanun Ne Zaman Çıktı?(Çözünme)

Gümrük Kanunu 241 1 ne kadar?

MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 235,00 TL olarak uygulanır.

Gümrük vergisinde vergi Usul Kanunu uygulanır mı?

Bu madde uyarınca, gümrük vergileri Vergi Usul Kanunu ‘na tabi olmamakta, gümrük ver- gilerinin tabi olacağı usule ilişkin ise Gümrük Kanu- nu’nu işaret etmektedir.

Hangi durumlarda gümrük vergisi ödenir?

Gümrük vergisi, dış ticaret yapan iki veya daha fazla ülke arasında ve hizmetlerin ülkeye girişlerinde o ülke ekonomisinin aldığı vergidir. Bir ülke başka ülkeye ihracat yaptığında karşı ülke malın ülkeye girişinde gümrük vergisi adında belli oranlarda ve mal çeşidine göre çeşitlenmiş para alır.

Kimler gelir vergisi mükellefi olabilir?

Vergi mükellefi, kendisine vergi borcu yüklenebilen gerçek veya tüzel kişidir. Vergi mükellefi, devlete vergi ödemekle yükümlü olan bir şahıs veya ticari kuruluş olabilir. Ülkemizde her gerçek ve tüzel kişiye (yani şirkete) bir vergi numarası verilir.

Fiili vergi mükellefi nedir?

Fiili Yükümlü: Vergi yükünü gerçekte taşıyanlardır. Yansıma neticesinde vergi yüküne fiilen katlanmak zorunda olan kişi olarak tanımlanır. Örneğin, gümrük vergisini dışarıdan aldığı malı gümrüğe getiren ithalatçı öder. Yasaya göre mal ithal eden gümrük vergisi yükümlüsüdür.

Her vatandaş vergi mükellefi midir?

Vergi mükellefi, bir gerçek kişi, tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan bir topluluk olabileceği gibi, bir vatandaş ya da bir yabancı da olabilir. Buna göre vergi mükellefiyeti nakdi (parasal) bir ödevdir.

Gümrük vergisi çeşitleri nelerdir?

Gümrük Vergisi

  • Gümrük Vergisi.
  • Katma Değer Vergisi.
  • Anti Damping Vergisi ve Telafi Edici Vergi.
  • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Tahsil Edilen Telafi Edici Vergi.
  • Tek ve Maktu Vergi.
  • Özel Tüketim Vergisi.
  • Bandrol.
  • Toplu Konut Fonu.
You might be interested:  Kanun Teklif Etmeye Kim Yetkilidir? (Best solution)

Gümrük vergisi kaç TL üzeri?

Gümrük vergisi nereye ödenir? Ürün bedeli 1500 euro üzerindeyse ithalat mevzuatı uygulanır.

Damping vergisi ne demek?

Dampinge Karşı Vergi (Anti- damping ) Anti- damping vergisi Türkiye’ye ihracat yapan bazı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türüdür.

241 1 cezası nedir?

(1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Gümrük cezası ne kadar?

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 36,20 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2022’den itibaren 235 lira olacak.

4458 sayılı gümrük Kanununun 238 inci maddesi cezası ne kadar?

4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca; gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası alınır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *