Gayri Ayni Haklar Ne Demek?

Taşınmaz üzerindeki ayni haklar nelerdir?

İrtifak hakkı, hak sahibine bir eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan bir ayni haktır. Medeni Kanunda irtifak hakları, taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifaklar olarak belirlenmiştir.

Ayni haklar nelerdir örnek?

Ayni haklar bakımından hak sahiplerine en geniş yetkileri veren sınırsız ayni hak, mülkiyet hakkıdır. Ayni hakların bir bölümünü oluşturan sınırlı ayni haklara örnek olarak irtifak, geçit, rehin ve taşınmaz yükü hakları gösterilebilir. Bu haklarda mülkiyet hakkındaki hakkın sınırlı kullanımı söz konusudur.

Ayni haklar kaça ayrılır?

Ayni hak, içerik itibariyle sahibine en geniş yetkileri sağlar. Bu yetkiler, kullanma, yararlanma ve üzerinde tasarrufta bulunmadır. Ayni hak, sahibine sağladığı yetkilere göre, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Ayni haklar nasıl doğar?

Bir tarla kime aitse, o kişinin tarla üzerindeki hakkı mülkiyet hakkıdır (tam aynî hak ). Bu kişi, tarlası üzerinde bir başkası lehine irtifak hakkı, rehin hakkı ya da taşınmaz yükü oluşturursa, o kişi sınırlı bir aynî hak elde eder.

Taşınmaz malın aynı ne demek?

Taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinde hakkın sahibine egemenlik yetkisi veren, herkese karşı ileri sürülebilen haklar bütününe ayni hak denir. Bazıları sahibine geniş yetkiler veren haklardır, bazılarında da taşınır ya da taşınmazların üzerinde hak sahibinin doğrudan tam yetki sahibi olması söz konusudur.

You might be interested:  Kadük Kanun Ne Demek?(Çözülmüş)

Ipotek ayni bir hak mıdır?

potek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan sınırlı bir aynî haktır. Diğer mutlak haklar gibi ipotek de herkese karşı ileri sürülebilir ve rehinli alacaklıya önce- likle alacağını alma hakkı verir.

Ayni hak nedir ve örnek?

Ayni hak, hukuksal anlamda kişinin eşya üzerinde hakimiyet ve sahibiyetini sağlayan haktır. Herkese karşı hukuksal anlamda ileri sürülebilen bir hak konumundadır. Yani ayni haklar, hukuki anlamda herkesi bağlar. Örnek olarak ise irtifak, taşınmaz yükü hakları gösterilebilir.

Sınırlı ayni hak nedir örnek?

Tapu sicilinde kayıtlı olsun veya olmasın, sınırlı bir hakka malik olan kişiye sınırlı ayni hak sahibi veya sınırlı ayni hak lehtarı denir. Örneğin irtifak haklarında hak lehtarı, taşınmaz yükünde yararlanan taşınmaz maliki veya hak lehtarı, rehin haklarında rehin alan; sınırlı ayni hak sahibidir.

Ayni ve şahsi hak sahibi ne demek?

Medeni Hukuk’un bir dalı olan Eşya Hukuku ile kişilerin eşyalar üzerindeki hakimiyet ve hakları düzenlenmiştir. Bir başkasının ayni hakkına dayanmak suretiyle, kişinin eşya üzerindeki egemenliğini sağlayan ve bu nedenle sadece taraf olan muhataplara karşı tesis edilebilen haklara şahsi haklar adı verilir.

Ayni haklar sahibine tanıdığı yetkiler bakımından kaça ayrılır?

Ayni haklardan bazıları sahibine tam ve sınırsız yetkiler tanıdıkları halde, bir kısmının tanıdığı yetkiler sınırlıdır. İşte bu nedenledir ki ayni haklar, sahibine tanıdığı yetkilerin kapsamına ve mahiyetine göre mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar şeklinde bir ayırıma uğrarlar.

Sınırlı ayni hak nedir hukuk?

Sınırlı ayni haklar sahibine mülkiyet hakkı gibi tam ve geniş yetkiler değil, sınırlı yetkiler veren ayni haklardır. ondan yararlanma yetkilerini (TMK. m.794); oturma (sükna) hakkı ise, sadece bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisini (TMK. m.823) verir.

You might be interested:  Kanun Nasıl Yapılır Şeması?(Doğru cevap)

Ayni haklar sınırlı sayıda mıdır?

Buna karşılık ayni imkan ayni haklarda söz konusu değildir; ancak kanunda öngörülen ayni haklar kurulabilir. Buna sınırlı sayıda olma (numerus clausus)ilkesi denir.

Sahibine kullanma yararlanma ve tasarruf yetkisi veren ayni hak nedir?

Mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetkiler veren ayni haktır. Bu yetkiler, eşyayı kullanma, eşyadan yararlanma ve eşyayla ilgili tasarrufta bulunma yetkileridir. Sınırlı Aynı Haklar, mülkiyet hakkı gibi en geniş yetkileri vermeyen, bu yetkilerden biri ya da ikisini veren haklardır.

Tüketme yetkisi nedir?

Abusus Latince bir hukuk terimi olup sahibine nesnesi olan eşya üzerinde eşyayı tüketme, yok etme, tahrip etme olanağı veren yetkidir.

Sınırsız ayni haklar nelerdir?

1) Sınırsız Ayni Haklar: Sınırsız ayni haklar kişiye mülkiyet hakkı sağlayan haktır ve en geniş hak olarak bilinmektedir. Bu haklardan bahsedecek olursak irtifak hakları(intifa, üst,kaynak),taşınmaz yükü ve rehin hakkı olarak bahsetmemiz mümkündür.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *