E Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır Avukat?(Soru)

Tebliğ edildiği gün sayılır mı?

(1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar. (2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. (4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter.

E-tebligat hangi gün yapılmış sayılır?

Söz konusu yazıda; “ Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olup, muhatap tarafından okunup okunmadığının, yahut hangi tarihte okunduğunun tebligatın yapılmış sayıldığı tarihe bir etkisi bulunmamaktadır.

E-tebligat 5 gün ne zaman başlar?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Örnek olarak 3 Ocak 2022 tarihinde muhatabın elektronik adresine teslim edilen bir tebligatın tebliğ tarihi, teslim tarihinin 5 gün sonrası olan 8 Ocak 2022 tarihidir.

E-tebligat açılırsa ne olur?

İlgili yönetmelik uyarınca elektronik mesajın tamamı iletilmeden delil kaydı oluşturulmamaktadır. Tebligat muhatabı tebligatı açtığında delil kaydı oluşturulmaktadır. Bakanlık düzenlemesi uyarınca söz konusu delil kaydı, tebligatın alıcısı tarafından okunduğu anlamına gelmektedir.

You might be interested:  Yasal Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?(Soru)

Tebliğ tarihinden itibaren ne zaman başlar?

Süreler tebliğ tarihini takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla 5 Ocak’ta tebliğ edilen bir işlem için verilen sürenin ilk günü 6 Ocak’tır. Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter.

Tebligat tarihinden itibaren 15 gün ne zaman başlar?

(3) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 21, 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

E-tebligat kaç günde gider?

3. Tebligat kaç günde alıcısına ulaşır? PTT işyerlerinde ek hizmet talep edilmeden kabul edilen tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilmesi aynı il dağıtım sahası içerisinde ise en geç 5 iş günü, farklı il dağıtım alanında ise en geç 7 iş günü içerisinde yerine getirilir.

E-tebligat ne zaman yapılmış sayılır Yargıtay?

Tebligat Kanunu ve Yönetmelik uyarınca elektronik yolla yapılan tebligatlar, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Tebligatta hafta sonu sayılır mı?

C. Kanunda bu yönde herhangi bir sınırlama yer almamaktadır. Bu sebeple tebligat mesai saatleri dışında, gece, resmi tatil günlerinde, bayramlarda, adli tatilde veya hafta sonu yapılabilir. Muhatap veya muhatap yerine tebligatı almaya yetkili olan kimse tebligatı almaktan bu sebeple kaçınamaz.

E tebligatta 7 günlük süre ne zaman başlar?

Örneğin; elektronik tebligat, elektronik tebligat adresine 3 Mart tarihinde ulaşmışsa, tebligat, 8 Mart’ta yapılmış sayılacak ve sözgelimi 7 günlük süre söz konusu ise, tebliğ günü olan 8 Mart sayılmayacak ve süre, 15 Mart çalışma saatinin sonunda bitecektir.

E-tebligat sistemi ile gönderilen belgeler ne zaman tebliğ edilmiş sayılır?

E – Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.

You might be interested:  Kanun Teklifleri Ne Zaman Yasalaşır? (Best solution)

E devlet tebligat sayılır mı?

Bu düzenlemeye göre, elektronik tebligatların, muhatap tarafından okunup okunmadığına bakılmaksızın, elektronik tebligatın adrese ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kabul edilmektedir.

E mail tebligat yerine geçer mi?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Mevcut yasal düzenlemeler karşısında İdare tarafından aile hekimlerine internet sitesi veya elektronik posta ortamında tebligat yapılabilmesi hukuken mümkün değildir.

E-tebligat ne zaman başladı?

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan e – Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

Elektronik yolla tebligat kimlere zorunlu?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi ile düzenlenmiş ve ağırlıklı olarak kamu görevine yönelik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kanunla kurulmuş özel hukuk tüzel kişileri elektronik tebligat sistemine geçmek zorunda bırakılmıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *