Dönem Kâri Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşiliklari Nasıl Hesaplanır?(Çözüm bulundu)

Dönem kâri vergi ve diğer yasal yükümlülük nedir?

1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde (1) 370- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükleri Karşılıkları Hesabı, dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği bir hesap olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

Dönem sonunda 691 Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı hesabı aşağıdaki hangi hesaba aktarılır?

Tek düzen Hesap Planına göre, hesaplanan vergi ve fon paylarının tutarı “370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı ”na alacak, “ 691 Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı ”na borç olarak kaydedilmektedir.

Dönem net kârı veya zararı nasıl bulunur?

Dönem kârından işletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergi tutarının çıkarılması sonucu oluşan net kâr veya zararı gösterir. Hesap borç kalanı veriyorsa dönem net zararı, alacak kalanı veriyorsa dönem net kârı söz konusudur. Örnek: İşletmenin dönem kârı 400,000 TL, ödenecek vergi ve yükümlülükleri 120,000 TL’dir.

You might be interested:  Avukat Kendini Nasıl Geliştirir?(Mükemmel cevap)

Işletmelerin cari dönemde kâr elde etmeleri durumunda bu kârlar üzerinden ödenecek kazanç vergileri için vergi karşılığı bilançoda hangi hesapta görülür?

İşletmelerin cari dönemde kâr elde etmeleri durumunda bu kârlar üzerinden izleyen yıl içinde beyan edilip ödenecek kazanç vergileri için THP uyarınca vergi karşılığı tesis edilmesi ve dönem sonu bilançosunda ( bilanço pasifinde) gösterilmesi (370 no.lu hesap) zorunludur.

Gelir Vergisi Karşilik ayrilir mi?

Cevap: Gelir vergisi mükelleflerinde dönem karı üzerinden vergi karşılığı ayrılmaz. Gelir vergisi mükelleflerinin işletme dışında da beyan edilecek gelirleri olabileceğinden karşılık olarak gösterilecek vergi miktarı değişebilecektir.

Dönem net zararı hangi hesaba atılır?

Vergi sonrası net dönem karı hesaba alacak, net dönem zararı ise hesaba borç olarak kaydedilir. Dönem net karı ‘590 Dönem Net Karı’ hesabına, dönem net zararı ise ‘591 Dönem Net Zararı ‘ hesabına devredilir.

Net kâr Nasıl Hesaplanır Muhasebe?

Bir ürün veya servisin satışından elde edilen gelir tutarı ile maliyet tutarı arasındaki pozitif farkın, satış tutarına oranıdır. Gelir tutarından maliyet tutarının çıkarılmasıyla elde edilen brüt kâr tutarının gelir tutarına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilir.

İşletme dönem sonunda kâr elde ettiğinde kardan vergi hesaplandığında vergi hangi hesaba kayıt edilir?

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-): Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ‘nın alacağına kaydedilir.

Gelir vergisi hangi hesapta izlenir?

Kurum aynı dönem içinde geçici vergi matrahına giren kazanç unsurlarına ilişkin olarak 4.000 TL stopaj usulüyle vergi ödemiş ve bu vergiyi 193.07.003 no.lu hesaba kaydetmiştir. Kurum geçici vergileri de 193.03.010 no.lu detay hesapta izlemektedir.

You might be interested:  Avukat Ücretini Kim Öder?(Soru)

Dönem karı veya zararı hesabının alacak tarafı toplamının borç tarafı toplamından fazla olması neyi ifade eder?

Cetvelin sol tarafında ‘ borç ‘ sağ tarafına ise ‘ alacak ‘ denir. Borçlu ve alacaklı taraf toplamları arasındaki farka ise ‘kalan’ denir. Eğer borçlu taraf toplamı alacaklı tarafın toplamından daha fazla ise hesap borç kalanı, alacaklı taraf toplamı borçlu taraf toplamından daha fazla ise hesap alacak kalanı verir.

Dönem Net Karı hangi tabloda yer alır?

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya dönem net zararını kapsar.

Bilançoda zarar nerede gösterilir?

Gelir ve giderler “Kâr- Zarar Tablosunda” gösterilirken “ Bilançoda ” gösterilemezler. Kâr- Zarar Tablosunun sonucu olan dönem kâr veya zararı ise bilançonun özkaynak (özsermaye) bölümüne aktarılır. Bu bölümde dönem kârı artı olarak raporlanırken dönem zararı yine bu bölümde eksi olarak raporlanır.

Şirketlerde Kar Dağıtımı Nasıl Yapılır?

(1) Kâr payı, sadece net dönem kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir.

Ödenmesi beklenen verginin dönem karından çıkarılmasıyla elde edilen kara ne ad verilir?

Vergiye tabi kar; Vergi karı yada mali kar olarak ta bilinen bu kavram, Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre, bir hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen karı ifade eder. Vergi gideri; Dönem net karının belirlenmesinde dönem vergisi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder.

You might be interested:  Yasal Sayfa Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Şirket kar payı dağıtımı nasıl yapılır?

Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır. Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Şirket ortakları dışında intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kadar pay dağıtılabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *