Anayasanın 74. Maddesi Bize Ne Gibi Haklar Tanıyor?(Doğru cevap)

74. Madde. Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Dilekçe bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı nedir?

“Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. ” Kamu denetçiliği bağımsız, tarafsız, dokunulmaz ve özerktir. Tüm kamu kurumları denetime tabidir.

Dilekçe hakkı Anayasa’nın kaçıncı maddesidir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının dördüncü bölümünde, siyasi haklar ve ödevler başlığı altında, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı olarak ele alınmış ve Anayasanın 74. maddesinde bu konu ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır.

Anayasada dilekçe hakkı nedir?

Anayasamızın 74. Maddesinde.”Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Kamu Denetçiliği Kurumu üyelerini kim seçer?

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır.

You might be interested:  E Tebligat Avukat Nasıl Yapılır?

Kamu Baş Denetçisi kaç yıl için seçilir?

MADDE 14 – (1) Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri dört yıldır. (2) İstifa, ölüm veya görevden alınma gibi herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevinden ayrılan Başdenetçi veya denetçinin yerine yeni seçilen Başdenetçi veya denetçinin görev süresi de dört yıldır.

Dilekçe hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Dilekçe Hakkının ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkındaki 2004/12 nolu Başbakanlık Genelgesinin; 1/a.maddesinde de “Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.

Dilekçe hakkı kaç gün?

Kanun kapsamında resmi ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarına verilen dilekçelerin 30 gün içerisinde yanıtlanması gerekmektedir. Bu süre dilekçenin verildiği tarihten itibaren 1 hafta gibi bir süre de olabilmektedir. Önemli olan dilekçenin 30 gün içerisinde yanıtlanmasıdır.

Dilekçe cevabı kaç gün?

Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

Dilekçe hakkı anayasal bir hak mıdır?

anayasa ‘nın 74. maddesinde siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. anayasanın 74. maddesinde güvence altına alınmış ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunla düzenlenmiş hak.

Dilekçe hakkı nedir hangi durumlarda kullanılır?

Dilekçe hakkı: Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

Dilekçe hakkı nedir açıklayınız?

Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

You might be interested:  6552 Sayılı Kanun Hangi Dönemleri Kapsıyor?

Kamu Denetçiliği Kurumu kaç kişiden oluşur?

(2) Kurum, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşur. (3) Kurumda, bir Başdenetçi ve beş denetçi ile Genel Sekreter ve diğer personel görev yapar. (4) Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.

Ombudsman kim tarafından seçilir?

Kurumsal olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman ‘ın Türkçe karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu hangi anayasa?

I. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU Kamu denetçiliği kurumu, 1982 Anayasasının 74.maddesinde 05.07.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle anayasal dayanağa kavuşmuştur. Anayasanın 74.maddesinin III ve devamı fıkralarda kuruma ilişkin anayasal çerçeve belirlenmiş bulunmaktadır[5].

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *