7143 Sayılı Kanun Hangi Dönemleri Kapsıyor?

Şubat 2018 ve öncesi dönemlere ilişkin kesilenler yapılandırma kapsamındadır. 18.05.2018 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ancak ödeme süresi henüz geçmemiş olan borçlar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

7143 yapilandirma hangi dönemleri kapsiyor?

31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 18/05/2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

7143 sayılı Kanun kapsamı nedir?

7143 sayılı Kanunun kapsamına, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. Bu nedenle, vergi tabirine dâhil olan tüm alacaklar 7143 sayılı Kanunun kapsamına girmektedir.

7143 matrah artırımı kaç taksit?

Matrah /vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin, Kanunun yayımını izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

7143 kaçıncı taksit?

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksit ödeme süresi 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için).

You might be interested:  Yasal Kurtaj Suresi Ne Kadar? (Best solution)

2021 yapılandırma ne zaman başlıyor?

Ödemelerde son gün 1 Kasım Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor. SGK’ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

7256 yapılandırma hangi dönemleri kapsıyor?

7256 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar Kanuna göre yapılandırılabilecektir.

7143 hangi borçları kapsıyor?

7143 sayılı Kanunun kapsamına, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.

7143 sayılı Kanun kaç taksit ödenmezse?

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir3.

7143 yapilandirma nedir?

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında vatandaşlar SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabiliyor. 18 Mayıs’tan beri bu fırsat devam ediyor. Yapılandırmada son tarih ise 31 Temmuz.

6736 matrah artırımı kaç taksit?

6736 Sayılı Kanun’un 10. maddesinde Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların defaten veya ilk taksiti bu Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

7143 sayılı Kanun matrah artırımı son taksit ödenmezse ne olur?

7143 sayılı Kanunun, ödemelerle ilgili ortak hükümleri içeren 9. maddesi göz ardı edilerek sadece 5. maddesi dikkate alındığında matrah ve vergi artırımında bulunup, süresinde ödeme yapmayan mükelleflerin, hem matrah ve vergi artırımları, hem de taksitlendirmeleri bozulacaktır.

You might be interested:  Birinci Kuşak Haklar Hangi Hakları Kapsamaktadır?(Çözünme)

Matrah artırımı ödemesi kaç taksit?

Matrah /vergi artırımından yararlanmak için başvuran mükellefler, hesaplanan vergileri yapılandırma kanununda öngörülen süre ve şekilde (yani peşin veya 6 eşit taksitte ) ödemek zorundalar.

Yapılandırma kaç taksit ödenmezse iptal olur 2021?

İlk iki taksit ödendikten sonra kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmuyor.

Yapılandırma kaç taksit ödenmezse iptal olur 2020?

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırma geç ödenirse ne olur?

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *