6736 Sayılı Kanun Hangi Yılları Kapsıyor?

6736 Sayılı Kanun‘un 5. maddesi ilk fıkrası uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2011 ila 2015 yıllarına ilişkin olarak vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ekim 2016 Pazartesi akşamına kadar en az aşağıdaki tabloda yer verilen oranlarda artırdıkları taktirde,

7143 sayılı Kanun hangi tarihleri kapsıyor?

31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 18/05/2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

6736 sayılı Kanun hangi yıl çıktı?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Matrah Artırımı 2021 kaç taksitte ödenecek?

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek.

6736 matrah artırımından kimler faydalanabilir?

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah ve vergi artırımından yararlanamıyorlar.

You might be interested:  Haklar Ve Özgürlükler Arasında Nasıl Bir Ilişki Vardır?(Doğru cevap)

7143 sayılı Kanun ne zamana kadar geçerli?

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre, söz konusu idari para cezalarından, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleştiği hâlde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsam dâhilindedir.

7326 sayılı Kanun hangi tarihleri kapsıyor?

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

6736 sayılı vergi affı kanunu nedir?

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelerle orantılı olarak kaldırılacak.

6736 2 madde nedir?

– Borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmaksızın, – Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmaksızın, – Tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, dörder ay uzatılmıştır.

Matrah artırımı kaç yılında çıktı?

Matrah artırımı bütün vergiler ve bütün yıllar için yapılamıyor. Tasarıya göre matrah artırımı; yıllık gelir ve kurumlar vergisinde 2013-2016 yılları için; bazı ödemelerle sınırlı olarak gelir/kurumlar vergisi stopajı ile katma değer vergisinde 2013-2017 yılları için mümkün.

Matrah Artırımı 2021 ne zaman bitiyor?

Söz konusu düzenlemeden yararlanmak için öngörülen başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2021 olarak belirlenmişti. Karar ile birlikte, bu süre 1 ay uzatılarak son başvuru günü 30 Eylül 2021 olarak yeniden düzenlendi.

KDV matrah artırımı kaç taksitte ödenecek?

Matrah /vergi artırımından yararlanmak için başvuran mükellefler, hesaplanan vergileri yapılandırma kanununda öngörülen süre ve şekilde (yani peşin veya 6 eşit taksitte ) ödemek zorundalar. Eğer bu ödemeler yapılmazsa, artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

You might be interested:  Cumhuriyet Ile Kadınlar Ne Haklar Kazandılar?(Çözüm bulundu)

Matrah Artırımı 2021 ne zaman son?

Buna göre vergi, SGK vb. borçların yapılandırması ve matrah artırımı başvurusu ve beyan için 31/08/ 2021 olan son başvuru tarihi 30/09/ 2021 olarak güncelllendi. Vergi yapılandırması ve Matrah artırımı için peşin veya ilk taksitin 30/09/ 2021 olan son ödeme tarihi ise 31/10/ 2021 olarak belirlendi.

Matrah artırımından sonra inceleme yapılır mı?

7326 sayılı kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, incelemelerin, 02/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez.

Matrah artırımından vazgeçmek mümkün mü?

Evet, mükelleflerin başvuru süresinin son günü olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vermiş oldukları matrah ve vergi artırımı bildirimlerini iptal ettirmek suretiyle matrah ve vergi artırımlarından kısmen veya tamamen vazgeçmeleri mümkün bulunuyor.

7326 matrah artırımından vazgeçilebilir mi?

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca matrah artırımı başvurusunda bulunan mükelleflerin matrah artırımına ilişkin taleplerinin geri alınabilmesi hususu Gelir İdaresi Başkanlığınca 2021/1 Sayılı 7326 sayılı Kanun İç Genelgesi ile ” matrah ve vergi artırımına ilişkin beyan ve bildirimde bulunanların başvuru süresinin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *