6736 Sayili Kanun Hangi Dönemleri Kapsiyor?(Soru)

Yukarıda belirtilen mükellefler matrah ve vergi artırımlarını 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıları için yapabilecektir. 2010 ve öncesi yıllar matrah artırımı açısından Kanun‘un kapsamına girmemektedir.

Matrah Artırımı 2021 kaç taksitte ödenecek?

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek.

7143 sayılı Kanun kapsamı nedir?

7143 sayılı Kanunun kapsamına, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. Bu nedenle, vergi tabirine dâhil olan tüm alacaklar 7143 sayılı Kanunun kapsamına girmektedir.

7143 sayılı Kanun hangi tarihleri kapsıyor?

31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 18/05/2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

6736 sayılı yasa nedir?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Matrah Artırımı 2021 ne zaman bitiyor?

Söz konusu düzenlemeden yararlanmak için öngörülen başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2021 olarak belirlenmişti. Karar ile birlikte, bu süre 1 ay uzatılarak son başvuru günü 30 Eylül 2021 olarak yeniden düzenlendi.

You might be interested:  Kanun Teklifi Nasıl Hazırlanır? (Best solution)

KDV matrah artırımı kaç taksitte ödenecek?

Matrah /vergi artırımından yararlanmak için başvuran mükellefler, hesaplanan vergileri yapılandırma kanununda öngörülen süre ve şekilde (yani peşin veya 6 eşit taksitte ) ödemek zorundalar. Eğer bu ödemeler yapılmazsa, artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

7143 hangi borçları kapsıyor?

7143 sayılı Kanunun kapsamına, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.

7143 sayılı Kanun kaç taksit ödenmezse?

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir3.

7143 nedir?

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında vatandaşlar SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabiliyor. 18 Mayıs’tan beri bu fırsat devam ediyor. Yapılandırmada son tarih ise 31 Temmuz.

Gecikme cezası hangi fona aktarılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası ve gecikme zammını ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın onbeşine kadar Esnaf Ahilik Sandığına aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir.

7143 kaçıncı taksit?

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksit ödeme süresi 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için).

2021 yapılandırma ne zaman başlıyor?

Ödemelerde son gün 1 Kasım Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor. SGK’ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

You might be interested:  Yasal Olarak Doğum Izni Ne Kadar?(Doğru cevap)

6736 2 madde nedir?

– Borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmaksızın, – Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmaksızın, – Tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, dörder ay uzatılmıştır.

6736 ne zaman çıktı?

b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı

Matrah artırımı ne oldu?

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA NE KADAR VERGİ ÖDENECEK? Komisyonda kabul edilen önergeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları, 31 Ağustos 2021’e kadar, 2016 takvim yılı için yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltildi, 2020 yılı için yüzde 20’den yüzde 15’e düşürüldü.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *