6502 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğü ise 6 ay sonraya ertelenmiştir (6502 say. K., m.86). Buna göre 6502 sayılı Kanun, 28.11.2013 tarihinde yayımlandığından 6 ay sonrası olan 28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

6502 sayılı Kanun neleri kapsar?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk. Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü kılınmaktadır.

4077 sayılı Kanun tüketicilere hangi hakları sağlar?

4077 sayılı Kanun ‘un tüketicilere tanıdığı hakları; ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli satışlar, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, tüketici kredileri, süreli yayınlar, etiket, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, bakım ve onarım hizmetleri ile ticari reklam ve ilanlar başlıkları altında

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre verilen cezaların iptali için nerede ve kaç gün içerisinde itiraz edilebilir?

İlgili kanuni düzenlemelere göre idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

You might be interested:  Yasal Takipteyim Nasıl Kredi Alabilirim?(Çözünme)

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

İşbu duyuru, 28.11.2013 tarihinde 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bugün (28.05.2014) itibari ile yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile getirilen düzenlemelerin Seyahat Acentalığı Faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkındadır.

6502 sayılı kanun yürürlükte mi?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğü ise 6 ay sonraya ertelenmiştir ( 6502 say. K., m.86). Buna göre 6502 sayılı Kanun, 28.11.2013 tarihinde yayımlandığından 6 ay sonrası olan 28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

6502 sayılı tüketici kanuna göre ayıplı mal süresi ne kadardır?

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.

Il tüketici hakem heyeti bağlayıcı parasal sınırı 2021 yılı için kaç tl’dir?

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

4077 sayılı kanun mülga mı?

4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( mülga )

Tüketicinin cayma hakkı kaç gün?

(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Sosyal Mesafe cezası itiraz nereye yapılır?

Sonuç olarak, pandemi ile mücadele kapsamında sosyal mesafe tedbirini ihlal edenlere (2021 takvim yılı için 427 TL tutarında) idari para cezası kesilmekte olup söz konusu cezaya karşı süresinde sulh ceza mahkemesine başvurarak itiraz etmek mümkündür.

You might be interested:  Tıpta Kanun Kimin Eseridir? (Best solution)

Adli para cezasına itiraz nereye yapılır?

Adli para cezası, mahkemeler tarafından verilen bir cezadır. Mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı itiraz veya istinaf kanun yollarına başvurmak mümkündür. Ancak, adli para cezası aleyhine Temyiz yoluna gitmek mümkün değildir. İstinaf başvurusu üzerine istinaf mahkemesinin verdiği karar kesindir.

4077 sayılı kanun nedir?

kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü

Tüketici hakları kanunları nelerdir?

8 Temel Tüketici Hakkı

  1. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı
  2. Güvenlik ve Güven Duyma Hakkı
  3. Bilgi Edinme Hakkı
  4. Seçme Hakkı
  5. Temsil Edilme (Sesini Duyurma) Hakkı
  6. Tazmin Edilme Hakkı
  7. Eğitilme Hakkı
  8. Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma Hakkı

Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal nedir?

MADDE 8- (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Cayma hakkı kaçıncı madde?

MADDE 24 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. (2) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *