6502 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğü ise 6 ay sonraya ertelenmiştir (6502 say. K., m.86). Buna göre 6502 sayılı Kanun, 28.11.2013 tarihinde yayımlandığından 6 ay sonrası olan 28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

6502 sayılı yasa ne zaman yürürlüğe girdi?

Paylaş: İşbu duyuru, 28.11.2013 tarihinde 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bugün (28.05.2014) itibari ile yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile getirilen düzenlemelerin Seyahat Acentalığı Faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkındadır.

6502 sayılı Kanun nedir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun temel amacı, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumaktır. Kanunda, tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Tüketici Hakları Kanunu neleri kapsar?

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve

You might be interested:  4703 Sayılı Kanun Hangi Ürünleri Kapsar?(Çözülmüş)

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre verilen cezaların iptali için nerede ve kaç gün içerisinde itiraz edilebilir?

İlgili kanuni düzenlemelere göre idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

6502 sayılı tüketici kanuna göre ayıplı mal süresi ne kadardır?

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.

Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler nelerdir?

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan

Cayma hakkı hangi Kanun?

6502 sayılı Kanun hükümleri gereğince, “ Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 veya 7 gün içerisinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.” Ayrıca, satıcılar cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

6502 sayılı Kanun yürürlükte mi?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğü ise 6 ay sonraya ertelenmiştir ( 6502 say. K., m.86). Buna göre 6502 sayılı Kanun, 28.11.2013 tarihinde yayımlandığından 6 ay sonrası olan 28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

6502 sayılı Kanunda yer alan talepler nelerdir?

– Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme. – Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme. – İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

You might be interested:  Gidalarin Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun?(Soru)

Tüketici Hukuku hangi sisteme dayanır?

Tüketici Hukukunun başlıca konusunu teşkil eden tüketici sözleşmeleri temelde borç sözleşmeleridir. Böylelikle Tüketici Huku- kunda düzenleme boşluğu bulunan hallerde tüketici sözleşmeleri Borçlar Kanunu, hatta Ticaret Kanununda düzenlenmiş sözleşmeler bakımından Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 11 maddesine göre tüketiciye verilen haklar nelerdir?

MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz

Tüketicinin cayma hakkı kaç gün?

(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Sosyal Mesafe cezası itiraz nereye yapılır?

Sonuç olarak, pandemi ile mücadele kapsamında sosyal mesafe tedbirini ihlal edenlere (2021 takvim yılı için 427 TL tutarında) idari para cezası kesilmekte olup söz konusu cezaya karşı süresinde sulh ceza mahkemesine başvurarak itiraz etmek mümkündür.

Adli para cezasına itiraz nereye yapılır?

Adli para cezası, mahkemeler tarafından verilen bir cezadır. Mahkemeler tarafından verilen kararlara karşı itiraz veya istinaf kanun yollarına başvurmak mümkündür. Ancak, adli para cezası aleyhine Temyiz yoluna gitmek mümkün değildir. İstinaf başvurusu üzerine istinaf mahkemesinin verdiği karar kesindir.

4077 sayılı kanun nedir?

kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *