6111 Sayılı Kanun Hangi Yılları Kapsar?(Soru)

“(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda

6111 Sayili Kanun matrah artırımı hangi yılları kapsıyor?

Sonuç olarak, matrah artırımının geçerli olduğu 2006 ila 2009 takvim yılları için haklarında “sahte belge düzenleme raporu” bulunmayanlar (2005, 2004 yılları için sahte belge düzenleme raporu olsa bile) yönünden matrah artırımı geçerli olacaktır.

6111 teşvik kaç ay?

Sigortalının toplam teşvikten yararlanma süresi (sigortalının işe alınmadan önce İŞKUR kaydı da yapılmıştır): 42 aydır. İşveren, sigortalı (A) için 2011 Ağustos ayından itibaren sigortalı sayısı 4’ün altına düşmediği aylarda 42 ay süreyle teşvikten yararlanabilecektir.

6111 sayılı kanundan kimler faydalanabilir?

Sigortalı Yönünden 6111 Teşviki Şartları 1.İşçi 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı, 2.18 yaşından büyük olmalı, 3.İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı, 4.Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

6111 sayılı Kanun ne zaman sona erecek?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamındaki ” 6111 ” kanun numaralı teşvikin 31/12/2020 olan uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

You might be interested:  Sınai Haklar Ne Demek?(Çözüm bulundu)

7143 matrah artırımı hangi yılları kapsıyor?

7143 sayılı Kanuna göre matrah artırımı, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir.

7143 sayılı Kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6111 teşvik tutari ne kadar?

6111 sayılı kanun ile aylık net maaşı 3.000.-TL ödeme alan bu kapsamındaki çalışan 3.000.-TL x%20,5=615.-TL net destekten yararlanacaktır. Çıkan ortalama 0,01-0,49 Aralığında ise aza, 0,50-0,99 Aralığında ise tamamı iblağ edilecektir.

6111 SGK teşvik ne kadar?

6111 sayılı kanunun geçici 10. maddesi doğrultusunda gerçekleşecek prim indirimi, ödenecek sigorta priminin işveren hissesine düşen kısmı kadar olacaktır. 5510 sayılı kanun kapsamında tahakkuk eden %5’lik indirime ek olarak, işveren payının kalan %15.5’lik kısmı da indirime tabi tutulacaktır.

17103 teşvik kaç ay?

SGK Teşvikleri 17103 ve 27103 Destekten yararlanma süresi 12 ay olup, bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır.

6111 hangi madde?

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel

Emekliler 6111 den yararlanabilir mi?

Aşağıdaki sigortalılar 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvik indiriminden faydalanamaz: ​ Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışanlar, Yurt dışında çalıştırılan sigortalılar, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan sigortalılar.

You might be interested:  Medeni Kanun Olmasaydı Ne Olurdu?(EN iyi 5 ipucu)

05510 sayili kanundan doğan prim indirimi nedir?

Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır. Beş puanlık prim indirimi 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

6111 devam ediyor mu?

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiye istinaden, Cumhurbaşkanı tarafından 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin uygulama süreleri uzatılmıştır.

7252 ne zamana kadar geçerli?

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde 26 uyarınca kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemlerinin sonlandırılması neticesinde işverenlere 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan

7252 teşvik süresi ne kadar?

02.12.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; 4447 sayılı Kanunun Geçici 26.Maddesindeki 7252 Kanun Numaralı Prim Desteğinin 3 ay olan yararlanma süresi 6 aya ve 31/12/2020 olan sona erme tarihi de 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *