5510 Sayılı Kanun Ne Demek?(Doğru cevap)

tam açılımı ” 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ” dur. 50 karakter sınırına takılmıştır. bir türlü yürürlüğe giremeyen hukuk fakültelerinde 4. sınıfta gereksiz anlamsız bir şekilde öğrencileri zorlamak için kullanılan dersin kanunu.

5510 sayılı kanun 4a maddesi nedir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılabilmek için, sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması veya işe ba şlatılması gerekir.

5510 ek 19 maddesi ne demek?

5510 sayılı Kanunun ek19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.000” ibaresi “1.500” şeklinde değiştirilmesiyle; Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1500 liraya yükseltilmiştir.

5510 sayılı kanun 4C maddesi nedir?

– Sözleşmeli erbaş ve erler, – Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılmıştır.

5510 sayılı kanun hangi kanun?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu.

You might be interested:  Avukat Tutacak Param Yok Ne Yapmalıyım?(Doğru cevap)

5510 sayılı Kanun 25 maddesi nedir?

MADDE 25 – Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını

5510 sayılı Kanun 34 maddesi nedir?

5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve “Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlığını taşıyan 34. maddesinde, sigortalının evli olmayan, boşanan, dul kalan kızlarına ölüm aylığı bağlanabilmesi, bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi

5510 ek nedir?

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esaslarını düzenlemektir.

5510 sayılı Teşvik nedir?

Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır. Beş puanlık prim indirimi 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

5434 sayılı Kanuna kimler tabi?

Memur kadrosuna geçmiş olan sözleşmeli personelden 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

4 C kapsamına kimler giriyor?

4c sistemi, devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsar. Ayrıca Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın ortak görüşüne göre belirli bir adet ve ücret sınırı içinde sözleşme ile çalışanlar da bu gruba dahildir.

You might be interested:  Kanun Maddeleri Nasıl Okunur?(Çözüm bulundu)

5510 sayılı Kanun 53 maddesi nedir?

5510 sayılı Kanunun 53. maddesinde, zorunlu sigortalılık halleri olan 4/a, 4/b ve 4/c bendi kapsamındaki sigortalılık hallerinin çakışması dışında zorunlu sigortalılık halleri ile isteğe bağlı sigortalılık halinin çakışması da düzenlenmiştir.

Devlet memurları 4 C mi?

– Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

5510 sayılı yasa ne zaman çıktı?

İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayan hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

5510 4 1 A nedir?

Kanunun 4/1 -a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir. Hastalık haline bağlı olarak hizmet akdine tabi çalışan sigortalıya günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

5510 sayılı kanundan doğan indirim nedir?

İşverenlerin primleri düzenli olarak yatırmaları, başka bir ifadeyle primlerini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla 5510 Sayılı Kanun ‘un yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri işveren payında 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *