5510 Sayılı Kanun Nasıl Hesaplanır?(Doğru cevap)

5510 sayılı kanun indirimi ne kadar?

İşverenlerin primleri düzenli olarak yatırmaları, başka bir ifadeyle primlerini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri işveren payında 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

5510 sayılı kanundan doğan indirimden kimler faydalanabilir?

SGK’ya Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanamayacağından, bu işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81.

5 puanlık prim teşviki şartları nelerdir?

– Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir. – Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir. – İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

5510 sayılı Teşvik nedir?

Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır. Beş puanlık prim indirimi 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

SGK 5 lik indirim nasıl hesaplanır?

A şirketinde çalışan işçiye ödenecek olan brüt maaş 3.000 TL ise ödenmesi gereken toplam prim 3000*37, 5 /100=1.125 TL’dir. İşverenin teşvikten yararlanmak için şartları sağladığını varsayalım. Bunun sonucunda ödenecek prim oranında yüzde 5 ‘ lik indirim olacak ve yeni prim oranı %37, 5 -% 5 =%32, 5 olacaktır.

You might be interested:  Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Ne Zaman Verildi?(Çözünme)

5510 teşvik ne kadar?

5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

5510 dan kimler faydalanır?

MADDE 2- Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar.

5510 sayılı Kanun kimleri kapsıyor?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılabilmek için, sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması veya işe ba şlatılması gerekir.

5510 sayılı Kanun 4 maddesi 1 fıkrası b bendi nedir?

( 4 ) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Sigorta prim teşviki ne kadar?

Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacaktır. Buna göre, 30 gün çalışan bir sigortalı için yararlanılacak olan azami destek tutarı: 3,577,50 x 0,375 = 1.341,56-TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 A maddesi kapsamındaki kamu işçileri kimlerdir?

4A eski adıyla SSK’ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Şimdilerde 4A olarak adlandırılan sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almıştır.

5 Hazine desteği nedir?

81.madde I bendinde belirtilen koşullara uygun hareket eden işverenlerin Sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarının % 5 ‘i Hazinece karşılanır. Serbest meslek ve işletme defteri tutan işverenler Sosyal Güvenlik Primini zamanında ödemeleri halinde işveren hissesini % 5 eksiği ile gider yazacaklardır.

You might be interested:  Imar Barışı Hangi Kanun?(Soru)

5510 sayılı Kanun ne demek?

tam açılımı ” 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ” dur. 50 karakter sınırına takılmıştır. bir türlü yürürlüğe giremeyen hukuk fakültelerinde 4. sınıfta gereksiz anlamsız bir şekilde öğrencileri zorlamak için kullanılan dersin kanunu.

5510 ek 19 maddesi ne demek?

5510 sayılı Kanunun ek19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.000” ibaresi “1.500” şeklinde değiştirilmesiyle; Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1500 liraya yükseltilmiştir.

5510 5 indirim ne zaman başladı?

Nitekim bu tereddütlerin yoğunlaştığı konulardan birisi de, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle uygulanmakta olan ve işverenlere 5 puanlık prim indirimi getiren teşvik paketidir. Söz konusu paket, 5763 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişlik doğrultusunda yürürlüğe girdi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *