4924 Sayılı Kanun Ne Demek?(Çözüm bulundu)

taşra teşkilatında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları

Sözleşmeli personele yılda kaç günü aşmamak üzere ücretli sağlık izni verilebilir?

Madde 9- (Değişik:14/05/2018-2018/11809) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. (Ek

Doktorlar hangi kanuna tabi?

ücretli ve ücretsiz izin hakları tamamen farklıdır. kadrolu doktorlar ise tamamen 657 sayılı devlet memurları kanunu na bağlıdır. yani kısaca devlet kurumunda görev yapan doktor memurdur ve 657’ye göre çalışır.

3 1 ne anlama gelir?

3 + 1 MODELİ GÜNDEMDE Hali hazırda kamuda 3 + 1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı.

4924 sayılı kanun kimleri kapsıyor?

4924 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “Sözleşmeli personele. Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verilir ve bu personel 657 sayılı Kanunun 209, 210, 211 ve 212 nci maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılır. ” Hükmü mevcuttur.

You might be interested:  Yeni Mezun Avukat Ne Kadar Kazanır?(Çözülmüş)

Sözleşmeli devlet memurları işten çıkarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5393 sayılı Kanunun 49/8 maddesinde yer alan düzenlemenin ilk defa alınacak personeli kapsadığını belirterek, bu maddeye dayanılarak sözleşmeli personelin mali yetersizlik gerekçesiyle işten çıkarılamayacağını belirtti.

Sözleşmeli Memur ticaret yapabilir mi?

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

Sağlık çalışanları hangi kanuna tabi?

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

Doktor memur mu?

Polisler, İlk ve orta dereceli okul öğretmenleri, lise öğretmenleri, devlet hastanelerindeki doktorlar, valiler, kaymakamlar, hizmetliler (tamamında özel sektör hariç) Devlet Memurudur.

3 1 alım ne demek?

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın durumları. * 3 + 1 atanan personel, İşe başladıktan 1 yıl sonra olmak üzere ve eşinin devlet memuru (kadrolu) olmak şartıyla sözleşmeli olarak çalıştığı süre boyunca sadece eş durumu tayini yapabilir diğer tayinleri yapamaz.

3 1 atama nedir?

3 + 1 sistemiyle atandığınız yerde 3 yıl sözleşmeli çalışacaksınız ve 3 yıldan sonra tayin hakkı kazanacaksınız. Tayin hakkınızı kullanmayıp 1 yıl daha beklemeniz durumunda kadroya geçebileceksiniz. 3 yıl bitiminde tayin hakkınızı kullanmanız durumunda ise yeni hastanenizde tekrar 3 yıl sözleşmeli çalışıyor olacaksınız.

Sağlıkta 3 1 ne demek?

Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

Sözleşmeli personel naklen atanabilir mi?

Bu fıkra kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçmiş olanlar, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre söz konusu statüye geçerken çalıştığı il emrindeki boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar.

You might be interested:  Kanun Tasarısı Kim Tarafından Hazırlanır?(Mükemmel cevap)

Sözleşmeli personel tayin isteyebilir mi?

Sözleşmeli devlet memuru kadrolu statüsüne geçince istediği tüm tayin hakkına sahip olamaz.

Sözleşmeli memur memur alımına başvurabilir mi?

Kadrolu memur ve sağlıkçı alımlarına kamuda bulunan bütün sözleşmeli personeller başvurabilir. Kadrolu Atamalarına başvurup atanan sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli alımına başvurabilir mi? Sağlık Bakanlığı veya başka bir kurumda kadrolu olarak görev yapan personel, sözleşmeli pozisyonlara tercih yapabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *