4703 Sayılı Kanun Hangi Ürünleri Kapsar?(Çözülmüş)

4703 sayılı Kanun kapsamı nedir?

Ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.

4703 sayılı kanun mülga mı?

MADDE 25 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği nedir?

Bu Yönetmelik ile piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda

7223 sayılı kanun nedir?

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ‘nun (” Kanun “) hedefi, tüketicilere yalnızca güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamaktır. Ürünlerin güvenli olmasını sağlamak için üreticilere, ithalatçılara, ürün distribütörlerine ve iktisadi işletmecilere yönelik gereklilikleri tanımlar.

4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanunun kapsamı nedir?

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (” Kanun “) ile, tüketicilere yalnızca güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Tüketiciler, ürünlerle ilgili tüm riskler hakkında bilgilendirilir ve tehlikeli ürünler kaldırılabilir. Kanun ‘a uymakla yükümlüsünüzdür.

Ürün güvenliği ne demek?

Ürün Güvenliği Nedir? Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.

You might be interested:  Avukat Ne Işe Yarar?(Doğru cevap)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunun amacı nedir?

(1) Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yü- kümlülüklerini belirlemektir.

Piyasaya arz durduruldu ne demek?

Madde 10- Yetkili kuruluş, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi; bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, ürünün kontrol yapılıncaya kadar piyasaya arzının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı üreticiye derhal tebliğ eder.

Yönetmelik denetimini kim yapar?

İdarî bir işlem olan yönetmeliklerin denetimi idarî yargıda yapılmaktadır. Bakanlıkların yönetmelikleri ile kamu kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi, ilk derece mahkeme olarak Danıştay’da yapılmaktadır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi nedir?

Piyasa Gözetimi ve Denetimi nedir? İlk defa piyasaya arz edilecek ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *